Tiedotusosasto
LEHDISTÖTIEDOTE nro 42/07
14.6.2007
Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-342/05
Euroopan yhteisöjen komissio v. Suomen tasavalta

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN HYLKÄÄ OSITTAIN KOMISSION KANTEEN, JOKA KOSKEE SUDEN PYYNTILUPAKÄYTÄNTÖÄ SUOMESSA

Suomen tasavalta ei ole noudattanut luontodirektiivin1 mukaisia velvoitteitaan siltä osin kuin se on sallinut suden ennalta ehkäisevän metsästyksen ilman, että on osoitettu, että metsästys on omiaan ehkäisemään erityisen merkittäviä vahinkoja
Luontodirektiivin mukaan kaikki susien tahallinen pyydystäminen tai tappaminen on lähtökohtaisesti kielletty. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin poikkeusäännöksen nojalla poiketa tästä kiellosta erityisesti sillä edellytyksellä, että muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole ja että poikkeus ei haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä niiden luontaisella levinneisyysalueella.

Komissio on vaatinut jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa kanteessaan yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Suomessa sallittu suden metsästys ei täytä näitä edellytyksiä. Se on todennut erityisesti, että Suomessa myönnetään pyyntilupia ennalta ehkäisevästi ilman, että on todennettu yhteys erityisen merkittäviä vahinkoja aiheuttaviin yksilöihin.

Yhteisöjen tuomioistuin palauttaa mieleen, että jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan kanteen osalta komission on näytettävä toteen väitteensä jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä. Komission on siis esitettävä näyttö siitä, että Suomessa noudatettu käytäntö loukkaa suden tiukkaa suojelujärjestelmää sillä perusteella, ettei kyseistä järjestelmää koskevia poikkeuslupia myönnettäessä noudateta direktiivissä säädettyjä edellytyksiä. Tältä osin yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että suden suojelun taso Suomessa ei ratkaisevana ajankohtana eli komission perustellussa lausunnossaan asettaman määräajan päättyessä ollut suotuisa.

Komissio ei kuitenkaan ole näyttänyt toteen sitä, että Suomen viranomaiset olisivat noudattaneet hallintokäytäntöä, jossa suden pyyntilupia myönnetään tukeutumatta lajin suojelun tilaa koskevaan arviointiin tai esittämättä täsmällisiä ja asianmukaisia perusteluja muun tyydyttävän ratkaisun puuttumisen osalta.

http://curia.europa.eu/fi/actu/communiques/cp07/aff/cp070042fi.pdf