Suurpedot vuonna 2006

Lukumäärä ja lisääntyminen

Suomessa eleli vuoden 2006 lopussa arviolta 800 – 850 karhua, 250-270 sutta, 140 – 150 ahmaa ja 1200 – 1250 ilvestä. Susi ja ilves runsastuivat vuodesta 2005, karhu- ja ahmakannat pysyivät suunnilleen vakaina.


Arviot pohjautuvat useampaan eri aineistoon, joista tärkein on suurpetoyhdyshenkilöiden kirjaamat havainnot. Havaintoja kirjattiin yhteensä 24 427. Määrä on suurempi kuin kertaakaan nykymuotoisen tiedonkeruujärjestelmän aikana. Kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna havaintomäärä on lähes kolminkertaistunut. Nousu johtuu ensisijaisesti susi- ja ilveshavaintojen lukumäärän kasvusta. Karhupentueita tavattiin 95-100. Suomessa syntyneiden susipentueiden määrä oli 25. Ahmakantaan arvioitiin syntyneen 22 – 24 ja ilveskantaan noin 200 pentuetta. Karhukanta keskittyi Pohjois-Karjalaan, jossa oli noin 25 % koko maan karhukannasta. Susien esiintyminen painottui Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen, joiden alueella oli 55 % Suomen susikannasta. Ahmakanta on runsain pohjoisen poronhoitoalueen itäosassa. Läntisen Suomen alueelta ei viime vuosista poiketen kirjattu yhtään ahmapentuetta.


Petoyhdyshenkilöiden kirjaamaa havaintoaineistoa täydensivät hirvihavaintokorttien petohavainnot sekä tulokset ahmojen ja ilvesten esiintymisen ydinalueilla tehdyistä reittilaskennoista Lapin riistanhoitopiirissä. Mainituista laskennoista vastasi Metsähallitus. Tärkeää lisäaineistoa susikannasta saatiin Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa radio- ja satelliittilähettimien avulla.

Tarkemmat tiedot lajeittain; Karhu, susi, ilves ja ahma.
 
 
Lähde RKTL