Tiedote 16.4.2007 (Julkaistu) | Lounais-Suomen ympäristökeskus    Ympäristökeskuksen suojelupäätös Perniöön perustettiin lintuvedensuojelualue (Lounais-Suomi 16.4.2007) Lounais-Suomen ympäristökeskus teki 12.4.2007 päätöksen Saarenjärven ja Vähäjärven luonnonsuojelualueen perustamisesta Perniöön. Kohde kuuluu valtioneuvoston 3.6.1982 hyväksymään lintuvesiensuojeluohjelmaan. Perustetun suojelualueen pinta-ala on noin 69 ha. Saarenjärvi sijaitsee Kiskonjoen vesistön alaosalla Perniön ja Tammisaaren rajalla siten, että kuntien raja kulkee järven läpi. Läheinen Vähäjärvi sijaitsee Perniössä. Saarenjärvi on Kiskonjoen yli 4 km pitkä ja kapea järvimäinen laajentuma. Järvi on ruovikkoinen ja kasvillisuus on rehevää. Monipuolisen linnuston runsain ryhmä on vesilinnut. Tärkeitä lajeja alueella ovat lapasorsa, heinätavi, uivelo, laulujoutsen, pikkujoutsen ja kurki. Muita alueella pesiviä lajeja ovat mm. silkkiuikku, haapana, tukkasotka, punasotka, telkkä, töyhtöhyyppä, kuovi, taivaanvuohi, punajalka- ja metsäviklo. Järvi on lisäksi huomattava muutonaikainen levähdysalue (mm. laulujoutsen, kanadanhanhi, metsähanhi ja kurki). Suojelualueelle annetuilla rauhoitusmääräyksillä turvataan nykyisten väylien ja rakenteiden käyttö ja ylläpito, mutta kielletään sellaiset uudet toimenpiteet, jotka saattaisivat vaarantaa lintuveden suojelun toteutumisen. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. uusien väylien ruoppaus ja rakenteiden rakentaminen perustetulle suojelualueelle. Rauhoitusmääräykset eivät rajoita maankäyttöä suojelualueenulkopuolella.  Ennen päätöksen tekemistä varattiin alueen maanomistajille ja kunnalle mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suojelualueen rajauksista ja rauhoitusmääräyksistä. Tammisaaressa järjestettiin keskustelutilaisuus, johon osallistui noin kolmekymmentä asianosaista tai muutoin asiasta kiinnostunutta henkilöä. Muistutuksia ja mielipiteitä jätettiin kuusi kappaletta. Kannanotot antoivat aihetta rauhoitusmääräysten ja suojelualueen rajojen vähäisiin tarkentamisiin. Päätöksen valitusaika päättyy 25.5.2007. Lisätietoja: lakimies Maija Neva, puh. (02) 525 3641