Valtioneuvosto päätti tänään tarkistaa Kesonsuo, Palokangas-Selkäkangas -Syväysjoki Natura 2000 -alueen suojeluperusteita.  Kyse on alueesta, jota koskevan vuonna 2004 tehdyn päätöksen Korkein hallinto-oikeus on palauttanut valtioneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi.

Valtioneuvoston tänään tekemä päätös koskee sitä, minkä suuruinen osa Natura-alueesta ilmoitetaan komissiolle lintudirektiivin mukaisena ns. SPA-alueena. Uudella päätöksellä komissiolle ilmoitetaan noin 5 641 hehtaarin suuruinen Kesonsuon-Syväysjoen linnustonsuojelualue, joka on runsaat 3000 hehtaaria pienempi kuin edellinen, komissiolle alustavasti ilmoitettu alue. Uudessa käsittelyssä alueen ulkopuolelle rajattiin linnustollisesti vähemmän merkittävät harjualueet.

EU:n luontodirektiivin perusteella tehty koko Natura-aluetta koskeva päätös on edelleen lainvoimainen. Luontodirektiivin ja lintudirektiivin mukaisesti Natura-verkostoon valitut alueet voivat olla joko osittain tai kokonaan päällekkäisiä.

Kesonsuon Natura-alue

Natura 2000 -verkosto