Ajatus Hailuodon lauttaliikenteen korvaamisesta kiinteällä yhteydellä on noussut taas pinnalle. Elinkaarimallina toteutettuna kiinteä yhteys on Oulun tiepiirin laskelmissa kilpailukykyinen ja kannattava vaihtoehto lauttaliikenteeseen verrattuna.

Lauttaliikenteen kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet rajusti. Viime vuonna Hailuodon ja mantereen yhteys maksoi 3,6 miljoonaa euroa.

Hailuoto, Oulunsalo, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun tiepiiri ovat neuvotteluissaan tulleet siihen tulokseen, että asiaa kannattaisi tutkia kaavallisesti. Sitä varten ollaan nyt esittämässä yva-selvityksen aloittamista. Asia on maanantaina esillä Oulunsalon kunnanhallituksessa.

Päätökset kiinteän yhteyden rakentamisesta tai rakentamatta jättämisestä tehdään aikaisintaan viiden vuoden päästä. Tiehallinnossa valmistellaan lauttayhteyksien kilpailuttamista ja jos kaavat ja yleissuunnitelmat on saatu siihen mennessä laadittua, kiinteä yhteys voisi olla mukana yhtenä vaihtoehtona.

Oulun tiepiirin suunnittelupäällikkö Timo Mäkikyrön arvio on, että kilpailuttaminen on ajankohtaista viiden vuoden kuluttua. Kilpailuttamisen jälkeen on ratkaisujen vuoro. Jos kiinteä yhteys päätetään rakentaa, sen valmistumiseen menisi muutama vuosi.

"Tulos voi olla sekin, ettei rakentaminen kannata."

Kiinteän yhteyden kuluiksi Mäkikyrö arvioi noin 40 miljoonaa euroa. Elinkaarimallilla kustannukset jakaantuisivat 30 vuodelle.

Kiinteän yhteyden yva-tarkastelu on itse asiassa jo kertaalleen tehty. Se vain tehtiin niin aikaisin, 1990-luvun alussa, ettei yva-laki ollut vielä voimassa. Siksi selvitys on tehtävä uudelleen.

Aikaisemman selvityksen perusteella kiinteällä yhteydellä ei olisi juurikaan vaikutusta luonnonympäristöön, koska maankohoamisen seurauksena alue on jo nykyisellään hyvin matalaa. Välissä on vain muutama hiukan syvempi kohta, johon silta-aukot pitäisi rakentaa.

Suurempi kysymys on se, mitä vaikutuksia kiinteällä yhteydellä on Hailuodon kulttuuriympäristöön ja maankäyttöön. "Halutaanko Hailuoto säilyttää "saarena"? Kiinteä yhteys mahdollistaa aivan toisenlaisen maankäytön kehittämisen kuin mikä nyt on mahdollista", huomauttaa Mäkikyrö.

"Tiepiirin velvollisuus viranomaisena on nostaa tämä asia keskusteluun, koska lauttayhteys on kallis ja Hailuoto haluaa paremmat yhteydet."

Hailuodon valtuusto on yksimielisesti kannattanut kiinteän yhteyden rakentamista.

Asia on menossa seutuhallituksen käsittelyyn. Pohjois-Pohjanmaan liiton mukaan kiinteän yhteyden kehittämiseen on nyt ratkaisevasti aiempaa paremmat mahdollisuudet. Nykyinen maakuntakaava ja seudun yleiskaava eivät ole esteenä hankkeen etenemiselle.

Hankeelle halutaan seudullinen tarkastelu eli seutuhallinnon hallinnoiman osayleiskaavan laatimista.