Tiedote 14.2.2007 (Julkaistu) | Länsi-Suomen ympäristökeskus    Länsi-Suomen ympäristöstrategia vuosille 2007-2013 on valmistunut - yhteistyöllä ympäristön parhaaksi (Länsi-Suomi 14.2.2007) Vaasan kaupunginkirjaston Draama-salissa tänään julkistettavan Länsi Suomen ympäristöstrategian visio on alueen kehittyminen eurooppalaiseksi kestävän kehityksen esimerkkialueeksi vuoteen 2030 mennessä. Erityinen vahvuus ja voimavara Länsi-Suomelle on yhteisten tavoitteiden määrittely maakunnan liittojen (Etelä-Pohjanmaan liiton, Keski-Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan liiton)  ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kesken. Sekä ympäristökeskus että kolme maakunnan liittoa ovat sitoutuneet käytettävissä olevin keinoin yhteisiin linjauksiin alueen ympäristön parhaaksi. Visiona on kestävän kehityksen nouseminen alueen lippulaivaksi eurooppalaisilla vesillä liikuttaessa. Mittatikkuina matkan etenemisessä ovat tavoitteiden toteutumista mittaavat teemakohtaiset indikaattorit. Strategian valmistelutyöhön on osallistunut kymmeniä alueellisia toimijoita ja valmistelutyön ytimenä ovat olleet teemafoorumit. Näiden puitteissa käydyt keskustelut ovat rakentavasti ohjanneet strategiaa lopulliseen muotoonsa. Foorumeissa on ollut edustus elinkeinoelämästä ja teollisuudesta ulottuen etujärjestöihin ja vapaaehtoistahoihin sekä alueviranomaisiin. Eräs teemafoorumeista käsitteli energia- ja ilmastoasioita. Sen yhteydessä Vaasan seutu todettiin merkittäväksi energia-alan osaamiskeskukseksi eurooppalaisessa mittakaavassa. Esille nousivat myös Seinäjoen ja Kokkolan seudun vahvuudet bioenergian tuotannossa. Tämän teeman päävalmisteluvastuu oli teknologiakeskus Merinova Oy:llä. Muita teemafoorumeita olivat: vesifoorumi, monimuotoisuusfoorumi, kulttuuriympäristön ja asutun ympäristön foorumi sekä ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden foorumi. Nämä teemat ovat samalla strategian painopistealueita. Vesifoorumissa pohdittiin mm. miten vastata Länsi-Suomen alueen erityisongelman, happamien sulfaattimaiden, mukanaan tuomiin vesistöongelmiin. Eräänä keskeisenä keinona nähtiin määrätietoinen valistus- ja neuvontatyö. Strategiatyön ohjausryhmässä on ympäristökeskuksen ja maakunnan liittojen lisäksi ollut edustus alueen TE- keskuksista ja metsäkeskuksista. Ympäristöstrategia oli laajalla lausuntokierroksella kesällä 2006 ja sen yhteydessä saatiin runsaasti rakentavaa palautetta sen sisällön edelleen kehittämiseksi. Strategia ohjaa Länsi-Suomen alueen toimintoja ja resurssien suuntaamista kohti kestävää kehitystä. Ekologisen kestävyyden lisäksi huomioidaan myös taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Ympäristön vaaliminen nähdään hyvän aluekehityksen ja alueen vetovoimaisuuden sekä kilpailukyvyn turvaamisen yhtenä peruspilarina. Ympäristöstrategia nivoutuu luontevaksi osaksi maakuntasuunnittelua ja tavoitteiden toteuttamisessa maakunnalliset yhteistyöhankkeet ovat konkreettinen keino. Ympäristöstrategiassa keskeinen näkökulma on ongelmia korjaavan toiminnan sijasta kiinnittää huomiota ongelmien syntymistä ehkäisevään toimintaan. Tämä näkyy etenkin ympäristötietoisuuden edistämisen ja ympäristövastuullisen energiantuotannon tavoitteissa. Strategiassa esiteltävät indikaattorit ovat perustana vuosittain julkaistavalle ympäristöbarometrille. Se kertoo ympäristön tilan kehittymisestä Länsi-Suomessa. Ympäristön tilassa on nyt julkistettavan barometrin mukaan tapahtunutmuutosta sekä parempaan että huonompaan: teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesistöihin on vähentynyt, mutta hajakuormituksessa on edelleen haasteita, vaikkakin myös sen vähentämisessä on edetty happamuushaittojen seuraamiseen on indikaattori kehitteillä. luonnon monimuotoisuuden tilaa turvataan mm.suojeluohjelmien sekä metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvien keinojen avulla (mm. ympäristötukikohteet). kaavoitus etenee alueella hyvin edistäen alueiden käytön suunnitelmallisuutta. liikenteen aiheuttamat päästöt ilmaan, kuten hiilidioksidi, ovat kasvava ongelma, jonka ratkaisemiseksi on etsittävä yhä uusia keinoja. teollisuuden ja energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan saamisessa on edelleen haasteita, mutta rikki- ja hiukkaspäästöjen vähentämisessä on edistytty melko hyvin. ympäristötiedon tarjonnan lisäämisellä ja ympäristötietoisuuden parantamisella esimerkiksi ympäristökasvatuksen ja -valistuksen keinoin voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia kestävän kehityksen toteutumiseksi alueella.Ympäristöstrategiasta on tehty julkaisu, josta löytyy koko valmistelutyön tulos sekä strategian kansainväliset ja kansalliset lähtökohdat. Julkaisujen sähköiset versiot sekä valmistelutyöhön liittyvää tietoa löytyy verkkosivuilta: www.ymparisto.fi/lsu/ymparistostrategia Lisätietoja    Johtaja Pertti Sevola, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 667 664 Maakuntajohtaja Olav Jern. Pohjanmaan liitto, puh. 044 320 6567 Maakuntajohtaja Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto, puh. 0400 590 123 Maakuntajohtaja Altti Seikkula, Keski-Pohjanmaan liitto, puh. 0400 868 370 Erikoissuunnittelija Hannele Ilvessalo-Lax, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 040 543 2530