Suomen luonnonsuojeluliitto tiedottaa 2.4.2007

Suojelualueet tarvitsevat ekologisia yhteyksiä

"Uuden hallituksen tulee tarkentaa ja korostaa ekologisia yhteyksiä
valtakunnallisessa alueidenkäytön tavoitteissa. Lisäksi uuden
hallituksen tulee tarkistaa maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset
ekologisista yhteyksistä." Näin tiivisti Ekologiset yhteydet 4 -
seminaarin tulokset järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Kari
Salovaara Uudenmaan ympäristönsuojelupiiristä.

Elinympäristöjen väheneminen ja pirstoutuminen on suurin
uhanalaisuuden syy. Uhanalaistumiskehitystä ja luonnon
monimuotoisuuden vähenemistä torjutaan ekologisen verkoston avulla.
Se koostuu luonnon ydinalueista, suojelualueista ja niiden välisistä
ekologisista yhteyksistä.

Vaikka ekologisia yhteyksiä on selvitetty monessa maakunnassa ja
kunnassa, niiden suojelu ei vielä toimi käytännössä. Maakunnallinen
viheryhteys voi supistua asemakaavassa muutaman metrin levyiseksi.
Pyörätie tai puukuja ei riitä ekologiseksi yhteydeksi.
Valtakunnallinen ekologinen verkosto tulee selvittää koko Suomen
alueella sateenvarjoksi suojeluverkolle ja alueellisille verkostoille.

Monissa esityksissä arvosteltiin hajarakentamisen lisääntymistä.
Hajarakentaminen pirstoo elinympäristöjä tuoden talojen lisäksi teitä
ja sähkölinjoja. "Hajarakentamisen välttäminen ja ohjaaminen kyliin
kääntää kehitystä liikennettä vähentävään suuntaan ja tieverkon
rakentamisen paine vähenee", tutkija Seija Väre SITOsta totesi.

Seminaarin järjestivät Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri, Suomen
luonnonsuojeluliitto, Suomen eläinsuojeluyhdistys SEY, Uudenmaan
riistanhoitopiiri ja Suomen ympäristökeskus.

Lisätietoja
- Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin Ekologiset yhteydet -työryhmän
puheenjohtaja Kari Salovaara, puhelin 0400 804 549
- tutkija Seija Väre, SITO, puhelin 050 368 4726
- luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola, puhelin (09) 228 08 266
- seminaarin alustukset: http://www.sll.fi/luontojaymparisto/ekr4ohjelma