Merituulipuiston YVA-ohjelma nähtävillä

Suurhiekan merituulipuistohanke sijoittuu Iin ja Haukiputaan yleisille vesialueille. Tuulivoimalla tuotettu energia on uusiutuvaa, puhdasta ja kotimaista energiaa, jonka on tarkoitus korvata Pohjoismaisessa energiantuotantojärjestelmässä ensisijassa kivihiilellä tuotettua runsaasti päästöjä aiheuttavaa energiaa.

Arviointiohjelma (=työsuunnitelma ympäristövaikutusten arvioimisesta ja osallistumisen järjestämisestä) on nähtävänä 9.7.–31.8.2007 Iin, Haukiputaan, Hailuodon, Oulun, Oulunsalon ja Simon kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa (Isokatu 9). Arviointiohjelma löytyy myös sähköisenä (osoitteesta www.ymparisto.fi -> ympäristönsuojelu->ympäristövaikutusten arviointi -> YVA-hankelista -> vireillä olevat YVA-hankkeet). Ohjelman tarkoituksena on selvittää vaikutuksia mm. merenpohjaan, luontoarvoihin, veden laatuun ja vesiekosysteemiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön, asutukseen, virkistyskäyttöön ja liikenteeseen, meluun, turvallisuuteen, ilmanlaatuun ja ilmastoon sekä elinkeinoihin (mm. kalastus).

Suunnittelualueen kaakkoisosassa sijaitsee Ulko-Pallonen, joka sisältyy Perämeren saaret -nimiseen Natura-alueeseen. Lähiympäristössä on myös muita Natura-saaria. YVA-menettelyyn sisältyy luonnonsuojelulain tarkoittama ns. Natura-arviointi. YVA-menettelyn arvioidaan kestävän vuoden 2008 syksyyn, jolloin loppuraportti (arviointiselostus) olisi tarkoitus laittaa nähtäville ja kommentoitavaksi.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueella on tehty yli 30 YVA-menettelyä sen jälkeen kun laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tuli voimaan vuonna 1994. YVA-hankkeita on ollut mm. turvesoista, voimalinjoista ja valtateistä. Nyt käynnistyvä YVA-menettely merituulipuistohankkeesta on ensimmäinen tuulivoimaloita koskeva YVA-menettely Pohjois-Pohjanmaalla.

Kannanotot 31.8.2007 mennessä

Kannanottoja voi toimittaa kirjallisesti Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle 31.8.2007 asti, joko sähköpostilla: kirjaamo.ppo(at)ymparisto.fi tai postitse: PL 124,90101 Oulu. Yhteysviranomaisen lausunto, joka sisältää yhteenvedon annetuista lausunnoista ja mielipiteistä, on nähtävänä em. kuntien kunnanvirastoissa ja kirjastoissa 1.10.2007 alkaen.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 14.8.2007

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus järjestää YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena yhdessä hankkeesta vastaavan (WPD-Finland Oy) ja YVA-konsultin (Pöyry Energy Oy) kanssa yleisölle tiedotus- ja keskustelutilaisuuden merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta tiistaina 14.8.2007 klo 18–20 Iin Nätteporin auditoriossa. Tilaisuudessa kerrotaan ympäris­tövaikutusten arviointimenettelystä ja esitellään ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Yleisöllä on mahdolli­suus tutustua esillä olevaan aineistoon ja ottaa kantaa arviointiohjelmaan ja selvitettäviin asioihin.

Selvitettäviä vaihtoehtoja on kolme:

  1. rakennetaan 400 MW (80x5 MW),
  2. 150 MW (30x5 MW) tai
  3. 600 MW (120 x 5 MW) tuulipuisto.

YVA-menettelyssä on myös 0-vaihtoehto, jolloin hanke jätettäisiin toteuttamatta. Vaihtoehdosta riippuen tuulipuisto kytkettäisiin joko 400 kV:n tai 110 kV:n jännitetasolla valtakunnanverkkoon.

Lisätietoja

  • Luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 020 490 6175 tai 0400 181 175
  • ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 020490 6174, 040 724 4385

hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaava

  • Esa Holttinen, WPD Finland Oy, puh. 040 506 3632 sekä

konsulttina hankkeessa toimiva

  • Satu Lyyra, Pöyry Energy Oy, puh. 010 332 4350.