Tiedote 8.2.2007 Ympäristöministeriö    Ympäristölupajärjestelmä uudistetaan vuoteen 2009 mennessä Ympäristölupien käsittelyyn on tulossa suuria muutoksia parin vuoden kuluessa. Tarkoitus on yksinkertaistaa ja tehostaa lupien käsittelyä ja vähentää ympäristölupavelvollisten määrää ilman, että ympäristönsuojelun taso kärsii. Uudistuksia on luvassa myös ympäristölupahallintoon, kun lupien käsittely keskittyy jatkossa yhteen valtion lupaviranomaiseen ja kuntiin. Uudistukset liittyvät ympäristöministeriön vuoden 2005 lopulla asettamaan hankkeeseen, jonka väliraportti on juuri valmistunut. Mittava hanke on jaettu kolmeen itsenäiseen projektiin, joissa linjauksia valmistellaan. Ympäristöministeriö pyytää väliraportista lausunnot eri tahoilta, jonka jälkeen valmistelu jatkuu. Tavoitteena on, että koko uudistus tulisi voimaan 1.3.2009. Ympäristölupamenettely keventyy Hankkeen projekteista ensimmäinen on selvittänyt, miten lupavelvollisten määrää voidaan supistaa ja ympäristölupia korvata muilla hallinnollisesti keveämmillä menettelyillä. Tavoitteeseen olisi päästävä tinkimättä ympäristönsuojelun tasosta. Samalla olisi turvattava kansalaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet. Projekti selvittää myös toimivaltajakoa valtion ja kuntien lupaviranomaisten välillä ja valmistelee tarvittavat toimivaltamuutokset. Ympäristönsuojelunormeihin perustuvaa ohjausta kehitetään sellaisille tekniikaltaan melko muuttumattomille toimialoille, joilla on paljon lupavelvollisia laitoksia. Projekti on perustanut kolme työryhmää, jotka valmistelevat ehdotuksen normeista toimialoittain polttoaineen jakeluasemille, pienille polttolaitoksille ja eläinsuojille. Ympäristölupahallinto uudistuu Hankkeen toinen projekti valmistelee tapaa, jolla lupahallinnon uudistus toteutetaan. Se tekee myös tarvittavat esitykset hallinnollisista toimista ja säädösmuutoksista. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiseksi valtion lupaviranomaiseksi ehdotetaan perustettavaksi Ympäristölupavirasto. Sille siirrettäisiin nykyisten kolmen ympäristölupaviraston tehtävät sekä ympäristölupien käsittely alueellisista ympäristökeskuksista. Tällöin nykyiset ympäristölupavirastot  ja ympäristökeskusten erilliset lupayksiköt lakkautettaisiin. Projektin ehdotuksen mukaan uuden viraston toimintayksiköt olisivat ainakin Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Jatkossa selvitetään, olisiko toimintayksikkö tarpeen myös muualla. Lähtökohtana on, että uuden viraston henkilöstö saadaan ympäristölupavirastoista ja alueellisista ympäristökeskuksista. Uudistuksessa noudatetaan hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteita. Ympäristölupiin liittyvä sähköinen asiointi paranee Kolmas projekti kehittää ympäristöluvan rakennetta ja sisältöä. Se myös määrittelee millaisia tietojärjestelmiä ja tietoteknisiä ratkaisuja tarvitaan. Projektin mukaan uusi sähköinen järjestelmä hyödyttäisi sekä lupien hakijoita että lupien käsittelijöitä. Menettelyä ja käytäntöjä uudistamalla ympäristölupapäätökset olisivat uudistuksen jälkeen nykyistä yhtenäisempiä, hakemusten käsittely nopeutuisi, tiedonsaanti paranisi ja lupaprosessin hallinta tehostuisi. Tulevan lupamenettelyn tärkein uutuus on ns. ratkaisupankki-tietokanta, jota hyödyntäisivät sekä luvan hakija että luvan valmistelija. Ratkaisupankkiin kootut kuvaukset ja annetut määräykset toimisivat ympäristönsuojelun kannalta riittäviksi katsottavien toimien käsikirjana. Lausunnolla olevat aineistot löytyvät myös osoitteesta: www.ymparisto.fi/ym/ajankohtaista Väliraporttien luovutuskirje 31.1.2007(pdf-tiedosto, 14 kt) Projekti 1:Ympäristölupamenettelyn keventäminen ja yksinkertaistaminen (pdf-tiedosto, 41 kt) Liite 2. Selvitys ympäristölupajärjestelmän yksinkertaistamisesta ja yksinkertaistamisen keinoista (pdf-tiedosto, 909 kt) Projekti 2: Ympäristölupahallinnon uudistaminen (pdf-tiedosto, 301 kt) Projekti 3: Ympäristölupaprosessin sekä -päätösten tietosisällön ja rakenteen kehitäminen (pdf-tiedosto, 100 kt) Ympäristölupa (www.ymparisto.fi)Lisätietoja antavat: Ylijohtaja Kari Kourilehto, puh. (09) 1603 9410 (ympäristölupauudistuksen kokonaisuus)Ympäristöneuvos Antero Honkasalo, puh. (09) 1603 9345(projekti I: ympäristölupamenettelyn keventäminen ja yksinkertaistaminen)Hallitusneuvos Taru Hallberg , puh (09) 1603 9402(projekti II: ympäristölupahallinnon uudistaminen)Yli-insinööri Markku Hietamäki, puh. (09) 1603 9703(projekti III: ympäristölupaprosessin sekä -päätösten tietosisällön ja rakenteen kehittäminen)