Tiedote 23.5.2007 (Päivitetty) | Lounais-Suomen ympäristökeskus
 
 

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee merituulipuistoa Porin Tahkoluotoon

Tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus käsitelty (Lounais-Suomi 23.5.2007)

Porin Tahkoluotoon perustettavan tuulipuiston ympäristövaikutuksia on selvitetty arviointimenettelyssä. Ympäristöminiteriö päätti syksyllä 2003, että hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä. Arviointi on tehty ja arviointiselostus on ympäristökeskuksessa käsitelty. Ympäristökeskus katsoo, että arviointiselostusta tulee täydentää linnustoa koskevalla lisäselvityksellä ja vedenalaisinventoinnilla. Ilman näitä lisäselvityksiä arviointi ei ole riittävä. Mikäli hanke toteutetaan maksimilaajuudessaan, myös melua koskevaa selvitystä ja arviota vaikutuksista on tarkennettava.

Suomen Hyötytuuli Oy:llä on Tahkoluodon alueella tuulipuisto, jossa on toiminnassa 10 voimalaa (yhteensä 13 MW). Tuulipuisto tuottaa sähköä valtakunnanverkkoon. Alue on todettu tuulivoiman tuotannon kannalta hyvin edulliseksi. Yhtiö suunnittelee merituulipuiston merkittävää laajentamista Tahkoluodon satama- ja teollisuusalueen edustan merialueelle. Kokonaisuuden vaatima pinta-ala on  500-800 hehtaaria. Tuotantokapasiteetti olisi toisen vaiheen toteuduttua 100 MW ja arvioitu sähkön tuotanto noin 300 GWh/a (gigawattituntia vuodessa).  Tuulipuiston ensimmäisen vaiheen rakentaminen ajoittuu suunnitelmien mukaan vuoteen 2008 ja tuulipuiston käyttöönotto tapahtuu vuoden 2008 lopulla. Toinen vaihe toteutettaisiin tästä 1-3 vuoden kuluttua.

YVA:ssa tarkasteltavat vaihtoehdot ovat: VE 0: Merituulipuistoa ei rakenneta. VE1: Rakennetaan 12 -16 tuulivoimalaa. VE2: Rakennetaan 10 -16 tuulivoimalaa lisää ulommas merelle.  

YVA-selostuksesta on annettu kuusi lausuntoa ja esitetty kolme mielipidettä.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunto esitetystä YVA-selostuksesta

Maisemaan kohdistuva muutos ja tuulivoimaloiden aiheuttama melu sekä linnustoon kohdistuva vaikutus ovat toiminnan vaikutuksista keskeisimmät. Rakentamisaikaisista vaikutuksista pääosa on tilapäisiä. Pohjaolosuhteisiin ja pohjaeläimistöön kohdistuva vaikutus on kuitenkin pysyvää.

Vaikutusten tarkastelualue on arviointityössä ollut laaja. Hankkeen tarkoitus, tarve ja tavoitteet ilmenevät arviointiselostuksesta selkeästi. Toiminnan sijoittuminen ja laajuus sekä tuotantokapasiteetti on todettu täsmällisesti. Myös hankkeen elinkaari on otettu huomioon. Tuulivoimaloiden käyttöiän on arvioitu olevan noin 50 vuotta, jonka jälkeen tuulipuisto on suunniteltu purettavaksi. Hanke edistää osaltaan kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista ja on siten kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukainen.

Arviointi on hyvin toteutettu ja on pääosin riittävä YVA-lain tarkoittamalla tavalla. Vaikutusarvioinnissa olevat puutteet koskevat erityisesti linnustoa, mutta myös vedenalaisia kulttuurihistoriallisia arvoja sekä melua.

Arviointimenettelyn aikana on tehty erillinen linnustoselvitys. Johtopäätös hankkeen vähäisistä vaikutuksista linnustoon saattaa osoittautua paikkansa pitäväksi, mutta selvitysten vajavaisuuden vuoksi sen uudelleen arviointi on aiheellista. Linnustoon kohdistuvien vaikutusten selvittäminen on saanut oikeutettua kritiikkiä osakseen mm. Porin kaupungin ja Satakuntaliiton lausunnossa sekä kahdessa mielipiteessä.

Arviointiselostusta tulee täydentää linnustoa koskevalla lisäselvityksellä ja vedenalaisinventoinnilla. Ilman näitä selvityksiä arviointi ei ole riittävä. Mikäli hanke toteutetaan maksimilaajuudessaan, myös melua koskevaa selvitystä ja arviota vaikutuksista on tarkennettava. Jotta arviointi voidaan kaikilta osin katsoa riittäväksi, puutteet tulee korjata ja selvitykset ja arvio vaikutuksista tulee esittää ennen hankkeen edellyttämien lupien käsittelyä, viimeistään vesilain mukaisen lupahakemuksen yhteydessä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Seija Savo, puh. (02) 525 3580