Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja Greenpeace tiedottavat
8.2.2007


Kansallispuistojen veroinen metsäalue löytyi Etelä- ja Pohjois-Savon
rajaseudulta

Hakkuut uhkaavat aluettaPohjois- ja Etelä-Savon rajaseudulta on löytynyt metsälajistoltaan
kansallispuistojen veroinen, suojelematon metsäalue. Joroisten,
Pieksänmaan ja Leppävirran kunnissa sijaitsevan Kivimäensalon alueen
merkitys uhanalaiselle metsälajistolle todennettiin
luonnonsuojelujärjestöjen viime syksynä tekemissä lajistoselvityksissä.
Hienojen rakkakivikoiden takia Savonmuan Inarina tunnettu laaja
Kivimäensalon metsäalue on valtion omistuksessa. Vain osa alueen
arvometsistä on tällä hetkellä suojelun piirissä.

Luonnonharrastajien Kivimäensalolla viime syksynä tekemissä
inventoinneissa selvitettiin metsien luonnontilaisuutta indikoivien
lahottajasienten esiintymistä alueen suojelemattomissa osissa.
Selvityksissä löydettiin yli 200 valtakunnallisesti uhanalaisten tai
silmälläpidettävien lajien esiintymää. Monet lajistollisesti
rikkaista alueista sijaitsevat
pienehköjen suojelualueiden läheisyydessä, mikä nostaa niiden arvoa.

Selvitykset paljastivat, että Kivimäensalon merkitys vanhojen metsien
lajistolle on verrattavissa Pyhä-Häkin ja Koloveden kansallispuistoihin.
Selvityksissä alueelta tavattuja uhanalaisia lajeja ovat mm.
harjasorakas sekä mesipilli-, kalkki- ja sitruunakääpä. Kalkkikäävän on
aiemmin arvioitu kadonneen kokonaan eteläboreaaliselta vyöhykkeeltä.
Kivimäensalo tunnetaan ennestään myös uhanalaisten metsähyönteisten
valtakunnallisesti tärkeänä esiintymisalueena.

"Kivimäensalo on hyvä esimerkki siitä, että myös valtionmetsissä on
Etelä-Suomessa huomattavan arvokkaita, suojelemattomia metsäalueita.
Näiden metsien suojelu tulee ehdottomasti hoitaa osana Etelä-Suomen
metsiensuojelun tehostamista. Samaan aikaan kun valtio vuokrailee tai
ostaa yksityisiltä pienialaisia metsäkohteita osana Metso-ohjelmaa, on
esimerkiksi Kivimäensalolla satoja hehtaareja suojelunarvoisia vanhoja
metsiä hakkuiden uhkaamina. Hienoja metsiä on myös hakattu tämän talven
aikana”, toteaa Luonto-Liiton metsävastaava Risto Mustonen.

”Tällä viikolla 77 tutkijaa on vedonnut maa- ja metsätalousministeriöön
Suomen suojelemattomien luonnonmetsien suojelun tehostamiseksi. Vaikka
valtaosa näistä alueista sijaitseekin Pohjois-Suomessa, löytyy myös
Etelä-Suomesta tällaisia metsiä. Kivimäensalo on kuvaava esimerkki
tästä", sanoo Suomen Luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija Harri
Hölttä.

Kivimäensalon merkittävien suojeluarvojen vuoksi luonnonsuojelujärjestöt
ovat vedonneet Metsähallitukseen, ympäristöministeriöön sekä maa- ja
metsätalousministeriöön alueen suojelutilanteen parantamiseksi ja
hakkuiden jäädyttämiseksi. Järjestöt ovat toimittaneet 6.2.
Metsähallitukselle esityksen uusien suojelu- ja ympäristöarvometsien
perustamiseksi alueelle. Uusia suojelumetsiä esitetään noin 750
hehtaaria sekä noin 1700
hehtaaria ns. ympäristöarvometsiä, jotka ovat talousmetsien ja
suojelualueiden välimuotoja. Etenkin uudet suojelumetsäesitykset
lisäävät järjestöjen mielestä huomattavasti Kivimäensalon arvoa
luontomatkailuelinkeinon ja virkistyskäytön kannalta.

Lisätietoja:

Risto Mustonen, metsävastaava, Luonto-Liitto, puh.0400-687856
Harri Hölttä, metsäasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh.
040-722 9224 (Myös kuvia alueelta saatavilla)
Matti Liimatainen, metsäkampanjavastaava, Greenpeace, puh. 0400-346 329

Lisätietoja Kivimäensalon luontoarvoista
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/metsat/etelasuomenmetsat/
kivimaensalo