Räätäkankaan paisterinteiden hoitosuunnitelmalla turvataan uhanalaisten lajien säilymistä

Kainuun ympäristökeskuksessa on valmistunut Sotkamon Tipasojalla  sijaitsevan Räätäkankaan Natura-alueen paisterinteitä koskeva hoitosuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on alueen uhanalaisten lajien säilymisen turvaaminen niiden elinympäristöjen tilaa parantamalla. Lisäksi suunnitelmassa esitetään suosituksia Natura-alueen eri käyttömuotoihin liittyen, jotta harjualueen erityispiirteet ja luontotyypit tulisivat nykyistä paremmin huomioiduksi metsätalous- ja virkistyskäytön yhteydessä.

Räätäkangas on noin 660 ha laajuinen, valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu harjualue, joka kuuluu Natura 2000 -verkoston ohella myös valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Alue on geologisesti monipuolinen ja edustava harjumuodostuma, jolle sijoittuu myös esihistoriallisia asuin- ja hautapaikkoja. Räätäkangas on Rokuan ohella harjuympäristöihin erikoistuneen lajiston merkittävin suojelukohde Kainuussa, ja hoitotoimet ovat tarpeen sekä alueen uhanalaisten lajien että voimakkaasti muuttumassa olevien harjuluontotyyppien vuoksi. Alueelle sijoittuvat Kainuun runsaimmat uhanalaisen hietaneilikan esiintymät ja hietaneilikalla elävän pikkuperhosen, hietaneilikkavyökoin, ainoat populaatiot. Hietaneilikkavyökoi on erittäin uhanalainen, luonnonsuojelulain 47 §:n nojalla erityisesti suojeltava laji. Näiden lisäksi Räätäkankaan hyönteislajistoon kuuluu myös muita uhanalaisia, paahteisiin elinympäristöihin sopeutuneita lajeja. Räätäkankaan Natura 2000 -alueelle ei perusteta luonnonsuojelualueita, vaan alueen suojelu toteutuu pääosin metsälain ja maa-aineslain nojalla. Merkittävimmät hietaneilikkavyökoin esiintymät voidaan tarvittaessa turvata luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisella rajauspäätöksellä.

Hietaneilikkavyökoi                                        Hietaneilikka
(Kuva: Reima Leinonen)                               (Kuva: Marja-Liisa Seväkivi)

Hietaneilikan ja muiden uhanalaisten lajien elinympäristöjä Räätäkankaalla ovat karut, puuttomat, jyrkät, hiekkaiset ja paahteiset etelärinteet, joita umpeenkasvu uhkaa. Alueella on vielä jäljellä joitakin laajoja ja edustavia paisterinnekohteita, mutta luontaisten häiriöiden kuten metsäpalojen puuttuessa nämäkin ovat vaarassa muuttua olosuhteiltaan ja lajistoltaan. Räätäkankaan hoitosuunnitelman päätavoitteena onkin löytää käytännön hoitotoimenpiteitä metsittymisen ja jäkälöitymisen uhkaamille hietaneilikkaesiintymille, jotta kasvilajin ja sillä elävän perhosen säilyminen alueella saadaan turvattua.

Hoitosuunnitelman laatiminen Räätäkankaalle todettiin kiireelliseksi keväällä 2006 valmistuneessa Kainuun Natura 2000 -alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelmassa. Suunnitelman pohjaksi Räätäkankaalla tehtiin kattavat maastoinventoinnit etenkin arvokkaiden paahdeympäristöjen ja hietaneilikan kasvupaikkojen löytämiseksi kesällä 2006. Maastoinventoinneissa löydettiin 4 aiemmin tuntematonta hietaneilikkaesiintymää ja etenkin Natura-alueen eteläosasta useita uusia, edustavia paisterinnekohteita, joilta hietaneilikkaa ei kuitenkaan tavattu. Maastohavaintojen perusteella alueen paisterinnekohteille suunniteltiin hoitotoimia, joiden avulla olosuhteita pyritään saamaan lajeille suotuisammiksi.

Suunnitelma on laadittu Kainuun ympäristökeskuksessa yhteistyössä mm. Metsäkeskus Kainuun, Sotkamon metsänhoitoyhdistyksen, Tipasojan kyläyhdistyksen ja Metsähallituksen kanssa. Natura-alueen maanomistajille on tiedotettu suunnittelun etenemisen eri vaiheista yleisötilaisuuksissa sekä kirjeiden ja tiedotteiden avulla, lisäksi syksyllä 2006 Räätäkankaalle järjestettiin retkeilypäivä, jonka aikana yleisöllä oli mahdollisuus tutustua alueen paisterinteisiin ja niiden lajistoon. Suunnitelman luonnosversio julkistettiin kommentoitavaksi huhtikuussa 2007, kirjallisia lausuntoja ja mielipiteitä suunnitelmasta saatiin kirjallisena 2 kpl.

Alustavasti on neuvoteltu paisterinteiden hoidon pilottihankkeesta UPM-Kymmene Oyj:n omistamilla alueilla, missä hoitojen toteuttaminen aloitetaan ensimmäisenä. Yksityismaiden osalta neuvottelut hoitotoimiin liittyen aloitetaan yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa todennäköisesti syksyllä 2007. Töiden toteuttamisesta neuvotellaan ja sovitaan yksityiskohtaisesti kunkin kohteen osalta maanomistajien kanssa.

Räätäkankaan hoitosuunnitelma on ensimmäisiä Kainuun ympäristökeskuksessa laadittuja Natura-alueiden hoitosuunnitelmia. Hoitosuunnittelutyö jatkuu ja vastaavanlaisia tai laajempia hoitosuunnitelmia tullaan jatkossa laatimaan useille eri tyyppisille Natura-kohteille.