Tiedote 8.2.2007 Lapin ympäristökeskus    Sierilän voimalaitoksen lupahakemusta täydennettävä Toimitusmiehet ovat pyytäneet Kemijoki Oy:ltä lisäselvitystä Sierilän voimalaitoshankkeen vaikutuksista ennen kaikkea voimalaitoksen alapuolisella alueelle. Selvitys ja -täydennystarpeet on listattu katselmuskokouksessa esitettyjen muistutusten perusteella. Toimitusmiehet jatkavat lupahakemuksen tarkastamista muun muassa maastokäynnein ja samalla laaditaan katselmuskirjaa. Tavoitteena on saada katselmus valmiiksi vielä tämän vuoden aikana. Toimitusmiehille esitettiin määräaikaan mennessä 65 muistutusta. Muistuttajia olivat viranomaistahojen lisäksi jako- ja kalastuskunnat, luonnonsuojelujärjestöt sekä yksittäiset kiinteistöjen omistajat. Selvitys- ja täydennystarpeet Vesistöselvitykset  Täydennystä kaivataan erityisesti vuorokausisäännöstelyn aiheuttaman vedenkorkeuden ja virtaaman vaihtelun vaikutuksista veden laatuun, rantojen eroosioon, sedimenttien kulkeutumiseen, jääolosuhteisiin ja voimalaitoksen alapuolisen vesistön käyttökelpoisuuteen ennen kaikkea virkistyskäyttöön. \nKalataloudelliset selvitykset\nKalataloudessa pyydetään selvitystä virtavesikalojen korvaavista elinympäristöistä alueelle laskevissa sivujoissa, elinympäristökunnostusten mahdollisuuksista patoaltaan uudella rantavyöhykkeellä ja sivu-uomissa, karikoilla sekä alueelle laskevissa pienemmissä joissa ja puroissa sekä esitystä raivattavista apajapaikkakohteista patoaltaalla. Mukkaojan ohitusuoman rakentamisen lisäksi tulee tarkastella mahdollisuuksia voimalaitoksen itäpuolitse Majavalampien kautta kulkevan luonnonmukaisen ohitusuoman rakentamista. Hakijan tulee täydentää hakemusta myös selvityksellä voimalaitoksen ohittavasta kalatiestä. Lupahakemuksesta puuttuu selvitykset hankkeen vaikutuksista alueen rapukantaan ja ravustukseen sekä kalojen elohopeapitoisuuksiin.\nVaikutukset alueen matkailu- ja virkistyskäyttöön\nHakemusta tulee täydentää asiantuntijaselvityksellä siitä, kuinka Sierilän aluetta käytetään nykyisin ja tulevaisuudessa elämys- ja kalastusmatkailuun ja mikä on sen taloudellinen merkitys paikallisille yrityksille ja Rovaniemen seudulle. Hakijan tulee täydentää hakemusta hankkeen vaikutuksilla paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten elinympäristön virkistys- ja monikäyttöön. Hakijalta pyydetään toimenpidesuunnitelmaa, jolla virkistys- ja monikäytölle aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi rakentamalla riittävästi veneenlaskupaikkoja, laitureita, uimapaikkoja, kulkuyhteyksiä rantaan sekä taukopaikkoja.\nHakijalta pyydetään selvitystä, millaisin teknisin ratkaisuin on mahdollista järjestää veneily-yhteys padon ohi. Hakijan tulee laatia Rovaniemi-Vanttauskoski -veneväylän merkitsemisestä ja ylläpidosta suunnitelma ja kustannusarvi.\nVaikutukset luontoon ja maisemaan\nUhanalaisten ja harvinaisten eliölajien sekä luontotyyppien osalta pyydetään päivittämään apilakirjokääriäisen nykytila sekä selvittämään eroosiotörmien paahdelajistoa. Myöskin pyydetään selvittämään hankkeen vaikutus Ounasjoen Natura -alueeseen.\nHakijan on esitettävä Sieriniemen läjitysalueen maisemoinnista yksityiskohtaiset havainnekuvat. Hakijan on selvitettävä, miten patopenkereitä voidaan maisemoida. Hakijan on arvioitava, mitä haittaa kiinteistöille ja asutukselle aiheutuu voimalinjojen rakentamisesta.",1] ); //--> Kalataloudelliset selvitykset Kalataloudessa pyydetään selvitystä virtavesikalojen korvaavista elinympäristöistä alueelle laskevissa sivujoissa, elinympäristökunnostusten mahdollisuuksista patoaltaan uudella rantavyöhykkeellä ja sivu-uomissa, karikoilla sekä alueelle laskevissa pienemmissä joissa ja puroissa sekä esitystä raivattavista apajapaikkakohteista patoaltaalla. Mukkaojan ohitusuoman rakentamisen lisäksi tulee tarkastella mahdollisuuksia voimalaitoksen itäpuolitse Majavalampien kautta kulkevan luonnonmukaisen ohitusuoman rakentamista. Hakijan tulee täydentää hakemusta myös selvityksellä voimalaitoksen ohittavasta kalatiestä. Lupahakemuksesta puuttuu selvitykset hankkeen vaikutuksista alueen rapukantaan ja ravustukseen sekä kalojen elohopeapitoisuuksiin. Vaikutukset alueen matkailu- ja virkistyskäyttöön Hakemusta tulee täydentää asiantuntijaselvityksellä siitä, kuinka Sierilän aluetta käytetään nykyisin ja tulevaisuudessa elämys- ja kalastusmatkailuun ja mikä on sen taloudellinen merkitys paikallisille yrityksille ja Rovaniemen seudulle. Hakijan tulee täydentää hakemusta hankkeen vaikutuksilla paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten elinympäristön virkistys- ja monikäyttöön. Hakijalta pyydetään toimenpidesuunnitelmaa, jolla virkistys- ja monikäytölle aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi rakentamalla riittävästi veneenlaskupaikkoja, laitureita, uimapaikkoja, kulkuyhteyksiä rantaan sekä taukopaikkoja. Hakijalta pyydetään selvitystä, millaisin teknisin ratkaisuin on mahdollista järjestää veneily-yhteys padon ohi. Hakijan tulee laatia Rovaniemi-Vanttauskoski -veneväylän merkitsemisestä ja ylläpidosta suunnitelma ja kustannusarvi. Vaikutukset luontoon ja maisemaan Uhanalaisten ja harvinaisten eliölajien sekä luontotyyppien osalta pyydetään päivittämään apilakirjokääriäisen nykytila sekä selvittämään eroosiotörmien paahdelajistoa. Myöskin pyydetään selvittämään hankkeen vaikutus Ounasjoen Natura -alueeseen. Hakijan on esitettävä Sieriniemen läjitysalueen maisemoinnista yksityiskohtaiset havainnekuvat. Hakijan on selvitettävä, miten patopenkereitä voidaan maisemoida. Hakijan on arvioitava, mitä haittaa kiinteistöille ja asutukselle aiheutuu voimalinjojen rakentamisesta. \nHakijan on selvitettävä, millaisia haittavaikutuksia ilmenee voimalaitoksen alapuolisella alueella sumun ja ilmakosteuden lisääntymisestä sekä millaisia vaikutuksia aiheutuu avoimien allasalueiden ja hakkuualueiden aiheuttaman tuulisuuden lisääntymisestä.\nKiinteistökohtaisia selvityksiä\nHakijaa pyydetään kiinteistökohtaisesti esittämään hankkeen vaikutukset, toimenpiteet sekä mahdolliset korvaukset. Tilakorteissa tulee esittää korvaukset veden alle jäävistä alueista, vettyvistä alueista, rakennuksista, puustosta, istutuksista, ym. rakenteista sekä kiinteistöjen arvon alenemisesta. Tilakortteihin tulee sisällyttää suunnitelmat rantojen suojauksista sekä periaatekuvat esimerkiksi ranta-alueelle tehtävistä rakenteista, venevalkamista, laitureista ja uimapaikoista. Tilakorteista tulee ilmetä veden nousun vaikutukset asuinrakennuksiin, kellareihin, peltoihin, vedenhankintaan, viemäröintiin ja muuhun kiinteistöjen käyttöön. Kiinteistökohtaisesti on selvitettävä, millaisia vahinkoja ja haittoja syntyy hankkeen rakentamisvaiheessa ja miten ne korvataan. Kiinteistöjen arvon aleneminen, joka johtuu mm. vesimaiseman muuttumisesta sekä vesistösidonnaisen virkistyskäytön huonontumisesta on arvioitava.\nHakijan tulee hankkia maatalousliiketoimintaan perehtyneen asiantuntijan tekemä selvitys siitä, millaisia vahinkoja kiinteistökohtaisesti aiheutuu maatalouselinkeinolle Sierilän voimalaitoksen rakentamisesta ja miten ko. vahingot korvataan.\n Hankkeen hyöty- ja haitta-arviot  päivitettävä\nHankkeen energiataloudellisen hyödyn arviointia on päivitettävä perustuen sähkönhinnan nykytilaan ja kehitykseen tulevaisuudessa.\nMyös hankkeen aiheuttamia vahinkoja, haittoja ja muita edunmenetyksiä selvitetään tarkemmin sisältäen mm. vahinkoja ja haittoja matkailuelinkeinolle, vesistön virkistys- ja monikäytölle, kiinteistöjen vesistösidonnaisen virkistyskäyttöarvolle sekä kalataloudelle.\nKatselmustoimitus etenee\nToimitusmiehet jatkavat lupahakemuksen tarkastamista mm. maastokäynnein ja samalla laaditaan katselmuskirjaa. Maastokäynnit painottuvat ensi kesään, jolloin tarkastetaan pääasiassa kiinteistökohtaisesti tehtyjä muistutuksia.",1] ); //--> Hakijan on selvitettävä, millaisia haittavaikutuksia ilmenee voimalaitoksen alapuolisella alueella sumun ja ilmakosteuden lisääntymisestä sekä millaisia vaikutuksia aiheutuu avoimien allasalueiden ja hakkuualueiden aiheuttaman tuulisuuden lisääntymisestä. Kiinteistökohtaisia selvityksiä Hakijaa pyydetään kiinteistökohtaisesti esittämään hankkeen vaikutukset, toimenpiteet sekä mahdolliset korvaukset. Tilakorteissa tulee esittää korvaukset veden alle jäävistä alueista, vettyvistä alueista, rakennuksista, puustosta, istutuksista, ym. rakenteista sekä kiinteistöjen arvon alenemisesta. Tilakortteihin tulee sisällyttää suunnitelmat rantojen suojauksista sekä periaatekuvat esimerkiksi ranta-alueelle tehtävistä rakenteista, venevalkamista, laitureista ja uimapaikoista. Tilakorteista tulee ilmetä veden nousun vaikutukset asuinrakennuksiin, kellareihin, peltoihin, vedenhankintaan, viemäröintiin ja muuhun kiinteistöjen käyttöön. Kiinteistökohtaisesti on selvitettävä, millaisia vahinkoja ja haittoja syntyy hankkeen rakentamisvaiheessa ja miten ne korvataan. Kiinteistöjen arvon aleneminen, joka johtuu mm. vesimaiseman muuttumisesta sekä vesistösidonnaisen virkistyskäytön huonontumisesta on arvioitava. Hakijan tulee hankkia maatalousliiketoimintaan perehtyneen asiantuntijan tekemä selvitys siitä, millaisia vahinkoja kiinteistökohtaisesti aiheutuu maatalouselinkeinolle Sierilän voimalaitoksen rakentamisesta ja miten ko. vahingot korvataan.  Hankkeen hyöty- ja haitta-arviot  päivitettävä Hankkeen energiataloudellisen hyödyn arviointia on päivitettävä perustuen sähkönhinnan nykytilaan ja kehitykseen tulevaisuudessa. Myös hankkeen aiheuttamia vahinkoja, haittoja ja muita edunmenetyksiä selvitetään tarkemmin sisältäen mm. vahinkoja ja haittoja matkailuelinkeinolle, vesistön virkistys- ja monikäytölle, kiinteistöjen vesistösidonnaisen virkistyskäyttöarvolle sekä kalataloudelle. Katselmustoimitus etenee Toimitusmiehet jatkavat lupahakemuksen tarkastamista mm. maastokäynnein ja samalla laaditaan katselmuskirjaa. Maastokäynnit painottuvat ensi kesään, jolloin tarkastetaan pääasiassa kiinteistökohtaisesti tehtyjä muistutuksia. \nToimitusmiehillä tavoitteena on, että katselmuskirja valmistuu loppuvuodesta. Katselmuskirjassa toimitusmiehet punnitsevat, onko luvan myöntämiselle edellytyksiä. Mikäli luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa, katselmuskirjassa esitetään millaisilla ehdoilla lupa voidaan myöntää.\nKatselmustoimitus päättyy siihen, että lupahakemus ja katselmuskirja asetetaan vesilain mukaisesti yleisesti nähtäville ja siitä kuulutetaan ja tiedotetaan asianosaisille. Viranomaistahoilla ja asianosaisilla on mahdollisuus tehdä katselmuskirjasta muistutuksia Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle, joka sitten myöhemmin tekee asiasta päätöksen.\nLisätietoja\nToimitusinsinööri Reino Kurkela, p. 020490 6820, 0400 290191\n\t\t\t \n\n\t\t\tHaluan lopettaa tilauksen\nHaluan muuttaa tekemiäni valintoja\n \n\t\t\t\n \t\t\n\t\n\t\n\t\t \n\t\n\n\n\n
© Copyright Valtion ympäristöhallinto 2003
\n\n\n
\n\n