Ympäristöministeriö on vahvistanut tänään Metsähallituksen laatiman  Salamajärven suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelman piiriin  kuuluvien valtion maiden yhteispinta-ala on noin 17 000 hehtaaria. Ne sijaitsevat usean kunnan alueella Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntien rajalla. 

Karulle Suomenselälle  sijoittuva suojelualuekokonaisuus on Etelä- Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja ja erämainen. Siihen kuuluu yhteensä kuusi Natura 2000 -aluetta, joihin sisältyvät muun muassa vuonna 1982 perustettu Salamajärven kansallispuisto ja vuonna 1956 perustettu  Salamanperän luonnonpuisto.

Tähän asti suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat on laadittu pääsääntöisesti  suojelualuekohtaisesti. Nyt yhden suunnitelman piiriin on ensimmäisen kerran otettu laaja alueellinen suojelualueverkosto,  joka koostuu suojelutavoitteiltaan ja -statukseltaan  erilaisista alueista. Tämä tarjoaa  aluekohtaisia suunnitelmia paremmat mahdollisuudet ohjata joustavasti suojelualueisiin, erityisesti Natura 2000 -alueisiin, kohdistuvia erilaisia käyttöpaineita.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on varauduttu alueen kasvavaan luontomatkailukäyttöön. Ministeriö kiirehtii etupäässä kirjolohen istutuksiin perustuvan, suositun virkistyskalastustoiminnan muuttamista vuoteen 2009 mennessä kotimaisten, seudun vesissä luontaisesti elävien  kalalajien istutuksiin perustuvaksi.

Suojelualueet ja niitä ympäröivä rakentamaton metsäalue muodostavat yhdessä Keski-Suomen pohjoisosan parhaiten säilyneen erämaan, joka kiinnostaa myös metsästäjiä. Metsästyksen harjoittamista  alueella esitetään ohjattavaksi siten, että metsästyksellä ei vaaranneta alueen suojeluarvoa, mutta samalla kuitenkin otetaan huomioon sen sosiaalinen ja virkistyskäyttömerkitys seudulla.

"Salamajärven suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelmassa kunkin suojelualueen luonteen ja  suojelutavoitteiden mukaan räätälöity metsästyksen harjoittamisen sääntely noudattaa täysin niitä linjauksia, joita ympäristöministeriö on julkisuudessa tuonut esille", toteaa ympäristöministeri Jan-Erik Enestam. Myös alueen riistanhoitopiirit ovat pääosin tyytyväisiä hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyyn malliin. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa metsästystä ei rajoiteta millään tavoin suunnitelma-alueeseen kuuluvilla, lähes 7000 hehtaarin laajuisilla Natura 2000 -alueilla. Salamajärven kansallispuistossa hirvenajo pysyy sallittuna, mutta muu metsästys on kielletty. Puistoon ehdotetuilla  laajennusalueilla noudatettaisiin samaa käytäntöä. Metsästys kielletään kokonaan ainoastaan tieteellistä tutkimusta varten perustetussa Salamanperän luonnonpuistossa, jonka pinta-ala on 1270 hehtaaria. Metsästys on ollut luonnonpuistossa kiellettyä sen perustamisesta lähtien, joten hoito- ja käyttösuunnitelma ei muuttaisi sielläkään nykykäytäntöä.

Vesilintujen metsästys esitetään kiellettäväksi linnuston suojelun ja seurannan kannalta arvokkaalla, 160 hehtaarin laajuisella osalla Iso-Valvatin kosteikkoa, joka puolestaan kuuluu runsaan 2600 hehtaarin laajuiseen Natura 2000 -alueeseen.