Tiedote 16.4.2007 (Julkaistu) | Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus    Oulun pohjavesihanke heikentää merkittävästi Kiiminkijoen ja Olvassuon luonnonarvoja (Pohjois-Pohjanmaa 16.4.2007) Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus pitää Oulun kaupungin pohjavedenoton Natura-alueille kohdistuvia haittavaikutuksia merkittävinä. Tämä ilmenee ympäristökeskuksen ympäristöministeriölle antamasta lausunnosta. Ympäristöministeriö on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta luonnonsuojelulain mukaisen lausunnon täydentämistä Oulun Veden pohjavedenottohankkeesta (ns. Viinivaara-hanke). Täydentämispyyntö johtuu siitä, että hankesuunnitelma on muuttunut hieman sen jälkeen, kun ympäristökeskus antoi vuosina 2000 - 2002 aiemmat luonnonsuojelulain tarkoittamat lausunnot hankkeesta. Muutokset koskevat ensinnäkin yhden ottamon poistamista Utajärven Kälväsvaaran alueelta. Ylikiimingin harjujaksolla on kahden suunnitellun vedenottamon sijainti ja ottomäärä tarkentunut. Lisäksi hankesuunnitelmaan sisältyvät pitkäaikaisen koepumppauksen tulokset Kälväsvaarassa sijaitsevan Kiiskiojan lähteen viereisestä vedenottamosta. Ympäristökeskuksen mielestä muutetunkin suunnitelman mukainen pohjavedenotto heikentäisi vielä merkittävästi Kiiminkijoen Natura-alueella kahta luontotyyppiä (pikkujoet ja purot, Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit). Olvassuon Natura-alueella merkittävä heikentyminen kohdistuisi ainakin kolmeen luontotyyppiin (lähteet ja lähdesuot, letot, aapasuot) ja yhteen luontodirektiivin lajiin (lettorikko), eikä lisäksi vaikutuksia neljänteenkään luontotyyppiin (karut, kirkasvetiset järvet) voi tehdyistä lisäselvityksistä huolimatta sulkea pois. Heikentävät vaikutukset eivät juurikaan ole lievennettävissä tai kompensoitavissa. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että hanke vaikuttaa alueelle, jonka luontotyyppien arvo perustuu nimenomaan pohjavesivaikutukseen. Tällaisena sekä Olvassuo erityisesti Kälväsvaaran alueen molemmin puolin (varsinainen Olvassuo ja Leväsuo) että Kiiminkijoen Natura-alueeseen kuuluvat lähde- ja latvapurot sekä pikkujoet ovat maassamme sikäli ainutlaatuisia kokonaisuuksia, ettei vastaavia ole löydettävissä ainakaan etelämpää kuin Lapin pohjoisosista. Olvassuon Natura-alueen poikkeuksellisen suurta suojeluarvoa kuvaa myös, että Suomen valtio on ilmoittanut alueen vuonna 2004 kansainväliseen Ramsarin sopimukseen, jonka tarkoitus on edistää kosteikkoalueiden suojelua. Oulun Vesi on hakenut Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolta lupaa pohjavedenottoon, josta pääosa suuntautuisi Utajärven ja Pudasjärven rajalla sijaitsevalle Viinivaaran - Kälväsvaaran alueelle. Natura-alueisiin kohdistuvien haittavaikutusten takia hanke joutuu valtioneuvoston käsittelyyn. Lisätietoja Luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 0400 181 175