Luonnonsuojeluohjelmat pian toteutettu

Luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita hankittiin v. 2006 valtion omistukseen viidellä kaupalla 29 ha. Yksityisiä suojelualueita perustettiin ympäristökeskuksen 14 päätöksellä yhteensä 649 ha. Keski-Karjalan lehtoverkosto -yhteistoimintahanke (Metso) tuotti seitsemän yksityistä suojelualuetta (43 ha) sekä yhden 25 ha:n kaupan. Lisäksi rauhoitettiin valtakunnallisen Metso-rahoituksen turvin kaksi kohdetta (16 ha). Metsähallituksen rahoituksella hoidettavaksi ohjattiin ennakkotarkastelun jälkeen muutamia Metso-kauppoja. Niistä merkittävin ja laajaa julkisuutta herättänyt oli vuoden lopulla myönteisesti ratkennut Pamilonkosken rantametsien suojelu (n. 50 ha).

Yhteensä uusia suojelualueita syntyi Pohjois-Karjalaan 885 ha. Rahaa niiden aikaansaamiseen käytettiin n. miljoona euroa.

Pinta-alaltaan suurimmat uudet luonnonsuojelualueet perustettiin osakaskuntien hakemuksesta Kiteenjärven Päätyeenlahdelle sekä Sääperinjärven ja Peijonniemenlahden arvokkaille lintuvesille Tohmajärvellä. Rauhoitukset sisältävät lintujen pesimäaikaisia liikkumisrajoituksia ja Sääperillä ja Päätyeenlahdella myös linnustukselta kokonaan rauhoitetun osa-alueen.

Suojeluohjelmiin kuuluvat, vielä vailla lainsuojaa olevat osat on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2009 mennessä. Lisäksi jatketaan arvokkaiden luonnonmetsien suojelua maanomistajien aloitteesta METSO-rahoituksen turvin.

Luontotyyppien rajauspäätöksiä (tervaleppäkorpi) tehtiin kaksi ja erityisesti suojeltavien lajien, mm. lehtohopeatäplä -nimisen perhosen esiintymispaikkojen rajauspäätöksiä neljä kappaletta. Lisäksi tehtiin kolme liito-oravan levähdys- ja lisääntymispaikan suojelua koskevaa päätöstä.

Kohdeluettelo.PDF