Arvokkaiden dyynien ja rantakerrostumien kartoitus jatkuu

 

 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) jatkavat arvokkaiden tuuli- ja rantakerrostumien kartoitusta. Kartoitus kattaa kaikki maamme merkittävimmät dyynialueet ja rantakerrostumat, ainoastaan Ahvenanmaa ja rannikon saaristot jäävät arvioinnin ulkopuolelle. Kartoitus tehdään ympäristöministeriön toimeksiannosta. Työn valmistuttua tulokset luovutetaan kunnille, jotka tarvitsevat tietoja maa-aineslain mukaisessa lupaharkinnassa ja maankäytön suunnittelussa.

Kartoitustyössä selvitetään tuuli- ja rantakerrostumien geologiset, maisemalliset ja biologiset arvot. Maastossa tutkijat keräävät tietoa tuuli- ja rantakerrostumien geologisista ja maisemallisista piirteistä ja muodostumien kasvillisuudesta. Rannikon puuttomat ja vähäpuustoiset tuuli- ja rantakerrostumat ovat biologisesti erityisen kiinnostavia niiden sisältämien erikoisten luontotyyppien ja uhanalaisten kasvilajien takia. Arvioinnin yhteydessä arvokkaimpien luontotyyppien hoitotarve ja tila arvioidaan biologisen kartoituksen yhteydessä.

Sisämaan hiekkadyynit ja rantakerrostumat ovat kiinnostavia etenkin geologisten erityispiirteidensä takia. Tuulikerrostumat syntyivät hiekkaisten kerrostumien paljastuttua jääjärvien sekä muinaisen Itämeren peitosta. Rantakerrostumat syntyivät Itämeren kehitysvaiheiden aikana ja jäivät kuivalle maalle jääkauden jälkeisen maankohoamisen seurauksena.

Kartoitustyöt saatetaan päätökseen vuonna 2008 ja loppuraportti valmistuu vuoden 2009 aikana. Vuonna 2007 inventoidaan tuuli- ja rantakerrostumia Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa sekä Lounais-Lapissa. Kenttätyöt tehdään kesäkuun ja syyskuun välisenä aikana maastossa jalkaisin liikkuen. Maastotöistä ei koidu haittaa ympäristölle.

Arviointia ohjaa ympäristöministeriön asettama valvontaryhmä, jossa on edustettuna ympäristöministeriön lisäksi GTK, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, maakuntaliitot, Metsähallitus, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Maarakentajien keskusliitto, SYKE ja Uudenmaan ympäristökeskus.