Valtioneuvosto vahvisti tänään Oulun seudun yleiskaava 2020:n muutoksen ja laajennuksen. Vahvistettu kaava kattaa kolme seudun eteläosan kuntaa eli Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän.

Asian ratkaisu siirtyi ympäristöministeriöstä valtioneuvostoon, koska maa- ja metsätalousministeriö vastusti lausunnossaan muun muassa maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden merkintöjen vahvistamista kaavassa. Tällaisia peltoalueita ovat Limingan lakeus sekä Tyrnävän ja Lumijoen viljelymaisemat.

Oulun seudun yleiskaava 2020:n muutos ja laajennus on kuntien yhteisen yleiskaavatyön toinen vaihe. Ympäristöministeriö vahvisti vuonna 2005 seudun yhteisen yleiskaavan ensimmäisen vaiheen. Siihen kuului pääosa seudusta eli Oulun kaupunki ja kuusi muuta Oulua ympäröivää kuntaa.

Nyt vahvistettu kaava laajentaa seudun sovitut maankäytön periaatteet koskemaan mainittuja kolmea kuntaa. Vahvistettavassa kaavassa käytetyt kaavamerkinnät ja -määräykset ovat pääosiltaan samansisältöisiä kuin lainvoimaisessa kaavan ensimmäisessä vaiheessa.

Lisäksi on tehty eräitä muutoksia ensimmäisessä vaiheessa laadittuun yleiskaavaan. Muutokset koskevat pääasiassa valtateiden varteen sijoittuvien alueiden maankäyttöä Haukiputaalla, Oulussa, Kiimingissä ja Kempeleessä sekä teitä ja suojelualueita Muhoksella.