Tiedote 28.6.2007 (Julkaistu) | Ympäristöministeriö
 
 

Jokamiehenoikeudet toimivat hyvin (YM 28.6.2007)

Maanomistajat, ulkoilijat ja viranomaiset ovat tuoreen selvityksen mukaan yhtä mieltä siitä, että jokamiehen oikeudet toimivat hyvin. Jokamiehenoikeuksia pidetään Suomessa hyvin tärkeinä ja niiden käyttöön liittyy vain vähän ongelmia. Oikeuksien säilyttäminen nykyisellään nähdään tärkeänä.

Suomen Latu teki yhteistyössä Ulkoilufoorumin kanssa ympäristöministeriön toimeksiannosta jokamiehenoikeuksien käyttöä koskevan selvityksen. Kyselyn kohderyhminä olivat maanomistajat, luonnossa eri tavoin liikkuvat ja oleskelevat ulkoilijat sekä viranomaiset. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 362 ja vastausprosentti oli 68. Tutkimus tehtiin viime vuoden loka-marraskuun vaihteessa.

Kyselyllä kerättiin tietoa jokamiehenoikeuksien käyttöön liittyvistä ongelmista ja tiedusteltiin vastaajien ehdotuksia jokamiehenoikeuksien käytön selkeyttämiseksi. Lisäksi kerättiin ehdotuksia jokamiehenoikeuksia koskevan tiedotus- ja valistustoiminnan kehittämiseksi

Ongelmista suurimpia on luvaton tai villi maastoliikenne

Vastaajien mielestä jokamiehenoikeudet toimivat Suomessa varsin hyvin. Vastaajista lähes kaikki olivat sitä mieltä, että ne toimivat joko erittäin hyvin tai melko hyvin. Vain prosentti kyselyyn vastanneista piti jokamiehenoikeuksien toimivuutta huonona. Vastaajaryhmien välillä ei ollut olennaisia eroja.

Tulosten perusteella jokamiehenoikeuksiin liittyy niiden käyttöön nähden vain vähän ristiriitatilanteita tai muita ongelmia. Ongelmia syntyy lähinnä silloin, kun jokamiehenoikeuden rajat ylitetään joko tietämättömyyden tai välinpitämättömyyden vuoksi. Ongelmista suurimpia ovat luvaton tai villi maastoliikenne, erityisesti moottorikelkkailu, roskaaminen ja koirien irrallaan pitäminen.

Maanomistajat mainitsivat suhteellisen usein tärkeimmäksi ongelmaksi myös luvattoman tulenteon, yksityisteiden käytön, pitkäaikaisen leiriytymisen ja kulkemisen liian lähellä asumuksia. Poronhoitoalueen erityisongelmina mainittiin koiravaljakoilla ajo ja reittien ulkopuolella tapahtuva moottorikelkkailu.

Ulkoilijat mainitsivat tärkeimpinä ongelmina muun muassa laittomat kulkua rajoittavat kieltotaulut ja esteet, pysäköintiongelmat ja maanomistajan kielteisen kannan jokamiehenoikeudella liikkumiseen. Myös ulkoilualueiden ruuhkautuminen ja metsätalouden harjoittamisen aiheuttamat haitat ulkoilureiteille mainittiin. Viranomaisten kannalta ongelmaksi nousi luvattoman maastoliikenteen lisäksi luvaton tulenteko, kalastus, yksityisteiden käyttö ja luvaton metsästys.

Kaikki vastaajaryhmät kokevat tuntevansa jokamiehenoikeudet kohtuullisen hyvin. Silti tiedoissa on puutteita. Maanomistajat peräävät lisää tiedotusta ulkoilijoille ja ulkoilijat maanomistajille. Kaikkien vastaajaryhmien vastauksissa korostettiin eniten jokamiehenoikeuksien sisältöä koskevan säännöllisen tiedottamisen tärkeyttä. Tiedotustoiminnan avulla tulisi selkeyttää, mitkä asiat kuuluvat jokamiehenoikeuden piiriin ja mitkä eivät. Tiedottamisessa tulisi monen vastaajan mielestä vedota ihmisten asenteisiin ja korostaa vastuullista käyttäytymistä jokamiehenoikeuksia käytettäessä.

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan tapa. Ne takaavat jokaiselle Suomessa oleskelevalle mahdollisuuden käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa, eikä siitä tarvitse maksaa. Niitä käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. Jokamiehenoikeudet perustuvat eri lakeihin, muun muassa rikoslakiin, vesilakiin ja luonnonsuojelulakiin.  

Jokamiehenoikeudet ovat laajimmat Pohjoismaissa, joissa vapaa liikkuminen luonnossa marjastaen ja sienestäen on tärkeä osa kulttuuria. Euroopan unionin alueella jokamiehenoikeudet vaihtelevat suuresti maittain, sillä ne ovat kussakin maassa kiinteä osa maan kulttuurihistoriaa ja perustuvat paikallisiin olosuhteisiin.

Yleisimpiä jokamiehenoikeuksiin liittyviä kysymyksiä vastauksineen löytyy Internetistä:

Jokamiehen oikeudet -esitteen voi tulostaa osoitteesta: