Saijan kylästa maisema-alue

Kyläläisten toive toteutui

 
 

Kuolajoki Saijan kylässä © Tapio Heikkilä

 

Lapin ympäristökeskus on päättänyt Saijan kylän maisema-alueen perustamisesta.

Saijan kylän maisema-alue on Lapin ensimmäinen ja koko maassamme vasta toinen luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue. Suomussalmelle, Kainuuseen perustettiin vienalaiskylien maisema-alue vuonna 2001.

Maisema-alueen perustamisen tarkoituksena on säilyttää Saijan maakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisema. Kylä ilmentää ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutussuhdetta. Maisema-alueen perustamisen myötä edistetään maaseutumatkailua ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Saijan maisemaa hallitsevat kylän läpi virtaavat Tenniö- ja Kuolajoki sekä taustalla kohoavat harju- ja vaaraselänteet. Niiden väliin levittäytyvät luonnoltaan arvokkaat suo- ja jokilaaksot. Maisema-alueen keskeisin osa on edustavaa jälleenrakennuskauden kylämaisemaa. Kylän jakaa kahteen osaan luode-kaakko-suuntainen Kolsanharju, keskikylän eteläpuolella kohoaa Sarivaara. Pinta-alaltaan maisema-alue on 1 235 hehtaaria.

Ympäristöministeriö pitää Saijan maisema-alueen perustamista huomattavana edistysaskeleena suomalaisten kulttuurimaisemien turvaamisessa, sillä maastamme on toistaiseksi puuttunut maisemanhoitoalueiden verkosto. Lappi näyttää nyt tietä muulle Suomelle, kun se esimerkillään kannustaa perinteisten kylämaisemien huolenpitoon. Päämäärätietoisen maisemanhoidon avulla kulttuurimaisema säilyy elinvoimaisena ja hyväkuntoisena, jolloin se tarjoaa asukkailleen hyvän asuinympäristön sekä vierailijoille mielenkiintoisen paikan tutustua.

Maisema-alueesta elinvoimaa kylään

Saijan kyläläiset ja Sallan kunnan päättäjät ovat toimineet keskeisessä roolissa kylänsä maisema-alueen eteenpäin viemisessä. Kyläläisten, maanomistajien ja paikallisten viranomaisten yhteistyönä valmistui viime vuoden lopulla maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa tunnistetaan alueen maisemallisesti arvokkaat tekijät ja annetaan kunnostus- ja hoitosuosituksia.

Saijassa tiedetään, että maisema-alueen tuomaa arvoa voidaan hyödyntää matkailussa. Se tarjoaa mahdollisuudet kehittää kylän luonto- ja kulttuurimatkailua, jolloin kylä säilyy elinvoimaisena. Tuotteistamisideoita tarjoavat mm. vanhat kulkureitit, savotta-, uitto-, porotalous ja sotahistorialliset kohteet.

Arvokas ja tunnustettu kylämaisema antaa luottamusta myös maatalouden ja sen liitännäiselinkeinojen harjoittamiseen. Hoito- ja käyttösuunnitelma opastaa kylän maanomistajia ja parantaa heidän mahdollisuuksia saada tulevaisuudessa  kunnostus- ja hoitotukia alueen kohteiden kunnossapitoon ja/tai ennallistamiseen.

Lisätietoja:   

Tapio Heikkilä, Ympäristöministeriö,
puh. 050 594 7515, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Päivi Lundvall, Lapin ympäristökeskus,
puh. 040 824 2727, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Jouni Rauhala, Lapin ympäristökeskus,
puh. 0400 470 675, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Erkki Yrjänheikki, Sallan kunta, puh. 0400 245 296