Maa- ja metsätalousministeriön johdolla valmistellaan Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevien valtion maa- ja vesialueiden siirtoa Metsähallitukselle. Ministerin asettama työryhmä saa työnsä päätökseen tammikuun lopussa. Siirtoa on valmisteltu hyvässä yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ja Metsähallituksen kanssa.

Tarkoitus on, että vuoden 2008 valtion talousarvion nojalla vajaa 80 000 hehtaaria Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevia alueita siirtyy Metsähallitukselle. Siirron yhteydessä 35 nykyisin Metlan palveluksessa olevaa henkilöä siirtyy Metsähallituksen palvelukseen. Siirto on osa Metsäntutkimuslaitoksen tuottavuusohjelmaa. Se on yhteneväinen myös talouspoliittisen ministerivaliokunnan marraskuussa 2005 hyväksymien Metsähallituksen omistajapoliittisten linjausten kanssa.

Tutkimuksen tarpeet turvataan perustamalla Metsähallituksen hallinnassa oleville alueille tutkimusmetsäkeskittymiä, joita Metsäntutkimuslaitos jatkossa käyttää tutkimustoiminnassaan. Alueista ja niiden hoitoa ja käyttöä koskevista menettelytavoista sovitaan Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen välisellä puitesopimuksella.

Vuoden 2005 alussa voimaan tulleessa Metsähallitusta koskevassa laissa todetaan, että Metsähallituksen toiminnassa otetaan huomioon tutkimuksen tarpeet. Siltä osin kuin tutkimustoiminta aiheuttaa liiketoiminnalle menetyksiä, ne korvataan valtion talousarvioon otettavalla määrärahalla. Vuodesta 2008 alkaen tällainen määräraha, ns. haittakorvaus, on tarkoitus osoittaa Metsäntutkimuslaitokselle, joka maksaa siitä Metsähallitukselle tutkimuskeskittymien osalta vuokraa. Menettelyllä, joka perustuu liikelaitoksista annettuun lakiin, pyritään siihen että valtion toiminta olisi mahdollisimman läpinäkyvää ja erilaisten toimintojen aiheuttamat kustannukset olisivat tiedossa.

Työryhmän muistio on valmistuttuaan julkinen. Työryhmän asiapaperit (hankenumero MMM039:00/2006) ovat nähtävissä valtion hankerekisterissä HARE:ssa.