Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa torstaina 14. kesäkuuta tuomionsa suomalaisessa sudenmetsästystä koskevassa asiassa. Kyseessä on komission Suomea vastaan nostama kanne. Komissio katsoo kanteessaan, että Suomi rikkoo yhteisön luontodirektiiviä (92/43/ETY).

Luontodirektiivin mukaan susien metsästys on lähtökohtaisesti kielletty. Tästä voidaan poiketa vain direktiivissä mainituin edellytyksin. Komissio katsoo, että nämä edellytykset eivät täyty, koska suden suojelun taso ei Suomessa ole suotuisa ja muita vaihtoehtoisia tapoja on käytettävissä. Lisäksi komissio katsoo, että susien pyyntilupia myönnetään ilman, että on asianmukainen yhteys erityisen merkittävää vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin.

Suomen hallitus katsoi asian kirjallisessa vaiheessa, että Suomessa noudatettava käytäntö ei ole ristiriidassa luontodirektiivin kanssa. Suomessa noudatettu käytäntö ei ole vaikuttanut haitallisesti suden suojelutasoon ja sen säilyttämiseen. Suomessa on käytössä monia erilaisia keinoja suden aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen. Nämä vaihtoehtoiset ratkaisut eivät aina kuitenkaan ole kaikissa yksittäisissä tapauksissa riittäviä. Suomi totesi, että luontodirektiivi mahdollistaa tiukasta suojelujärjestelmästä poikkeamisen erityisen merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi. Suomessa voimassa olevan järjestelmän mukaan pyyntiluvat haetaan erikseen. Hakemukset on perusteltava. Keskeistä on, että lupia ei myönnetä automaattisesti, vaan lupaviranomaisen on lain mukaan aina tutkittava poikkeamisen edellytykset.

Julkisasiamies Juliane Kokott antoi asiassa ratkaisuehdotuksensa 30.11.2006. Julkisasiamies katsoi, että Suomi on rikkonut luontodirektiiviä. Julkisasiamiehen mukaan Suomi on sallinut suden metsästyksen, vaikka se ei voi osoittaa, että suojelusta poikkeamiselle asetetut edellytykset täyttyvät.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta. Tuomiot tulevat sivustolle yleensä niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana. Asian numero on C-342/05.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Johanna Himmanen, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5716 ja ylitarkastaja Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 1605 3374 tai 0400 238 505

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa tuomioistuimen ratkaisun vaikutuksista Suomen susipolitiikkaan torstaina 14.6. klo 16.00 Königstedtissä.
Lisätietoja tiedotustilaisuudesta ja ilmoittautumiset: tiedottaja Mervi Ukkonen, puh. 040 558 1939