Tiedote 1.3.2007 (Julkaistu) | Ympäristöministeriö    Maaperää pilaaville haitallisille aineille ohjearvot (YM 1.3.2007) Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, jolla säädetään pilaantuneen maaperän riskinarvioinnin perusteista. Asetuksen liitteenä on ohjearvot noin 50 yleisimmin maaperää pilanneen haitallisen aineen tai aineryhmän pitoisuudelle. Ohjearvoja käytetään apuna, kun arvioidaan maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta. Asetuksessa säädetään myös niistä perusteista, joilla maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta arvioidaan. Asetus tulee voimaan 1.6.2007.  Asetuksen myötä saadaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnille ympäristönsuojelulakia täsmentävä yhtenäinen oikeudellinen perusta, joka tällä hetkellä puuttuu kokonaan lainsäädännöstä. Asetuksen tavoitteena on parantaa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin laatua. Siten voidaan edesauttaa sitä, että puhdistustoimet kohdennetaan oikein ja kustannustehokkaasti. Asetuksen soveltaminen ohjaa arviointia haitallisten aineiden mekaanisesta pitoisuusvertailusta tunnistamaan riskit. Tämä parantaa toimien kohdistumista vähentämään todellisia riskejä. Käyttöön voidaan myös ottaa nykyistä monipuolisempia ja tarkoituksenmukaisempia ratkaisuja riskinhallintaan. Näin voidaan vähentää tarpeettomia massanvaihtoja sekä niihin liittyvää ympäristökuormitusta ja luonnonvarojen käyttöä tai toisaalta välttää alimitoitettuja kunnostushankkeita. Asetuksen mukaan arviointi maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta perustuu ympäristönsuojelulaissa mainitun maaperän pilaamiskiellon mukaisesti arvioon maaperän haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä. Tämä arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti asetuksen mukaisia menettelyjä noudattaen. Asetuksen liitteessä on lueteltu maaperän haitallisille aineille kynnys- ja ohjearvot, jotka korvaavat nykyisin käytössä olevat epäviralliset ja perusteiltaan vanhentuneet ns. SAMASE-arvot. Jos maaperän haitallisten aineiden pitoisuuden ylittävät kynnysarvot, käynnistyy arviointitarve. Ylempää ohjearvoa käytetään arvioinnin apuna teollisuus-, varasto-, liikenne- ym. vastaavilla alueilla. Alempaa ohjearvoa käytetään vastaavasti muilla alueilla. Suomessa on kartoitettu noin 20 000 sellaista aluetta, joilla aikaisempi tai nykyinen toiminta on voinut pilata maaperää. Vuosittain aloitetaan noin 250-400  puhdistushanketta. Puhdistuskohteita ovat muun muassa teollisuuslaitosten, sahojen ja kyllästämöjen, romuttamojen, varikkojen, polttoaineiden jakeluasemien, kasvihuoneiden, ampumaratojen ja vanhojen suljettujen kaatopaikkojen pilaantuneet maa-alueet. Maaperän puhdistamiseen käytetään vuosittain arviolta 60-70 miljoonaa euroa.