Siikajoella suojellaan merenrantaniittyä

ilma

Siikajoella suojellaan luonnonsuojelulain perusteella kaikkiaan 190 hehtaaria merenrantaniittyä. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus valmistelee suojeltujen luontotyyppien rajojen määräämistä koskevaa päätöstä Lintusäikän, Karinkannan ja Varessäikän merenrantaniittyalueilla.

"Periaatteessa alueiden nykyinen käyttö voi jatkua, mutta suojelupäätöksen rajaamia alueita ei saa hävittää eikä heikentää", sanoo ylitarkastaja Tupuna Kovanen ympäristökeskuksesta.

Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan merenrantaniityn ominaispiirteiden säilymistä voisivat vaarantaa muun muassa rakennusten, rakennelmien ja teiden rakentaminen, maa-ainesten ottaminen sekä maa- ja kallioperän vahingoittaminen, ruoppaaminen sekä uusien ojien tai venevalkamien kaivaminen, kaivumassojen läjitys sekä moottoriajoneuvoilla ajo. Rajauspäätös ei sen sijaan vaikuta metsästykseen eikä alueiden tavanomaiseen virkistyskäyttöön.

Alueita voidaan maanomistajan suostumuksella hoitaa esimerkiksi raivaamalla pensaikkoa, niittämällä tai laiduntamalla.

Suojeltujen luontotyyppien esiintymistä on selvitetty Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueella vuodesta 1998 lähtien. Kartoituksen tarkoituksena on löytää luonnonsuojelulain tarkoittamat arvokkaat kohteet ja turvata rajauspäätöksin niiden ominaispiirteiden säilyminen. Tärkeimpiä inventointikohteita Pohjois-Pohjanmaalla ovat olleet merenrantaniityt, luonnontilaiset hiekkarannat ja dyynit.

Ylitarkastaja Tupuna Kovasen mukaan rajauspäätösten tekeminen on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueella vielä pahasti vaiheessa.

"Tämä asia on jäänyt kiireisempien tehtävien alle. Meillä on rannoilla noin sata luonnonsuojelulain tarkoittamaa kohdetta, mutta rajauspäätöksiä on tehty vasta 16", hän toteaa ja mainitsee maanomistajien ja -haltijoiden ottaneen jo tehdyt päätökset pääsääntöisesti hyvin vastaan.