Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista. Tavoitteena on suojella pintavesiä lopettamalla tai vähentämällä joko kokonaan tai vaiheittain vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöt ja huuhtoutumat vesiin ja viemäreihin. Asetus tulee voimaan 1.12.2006.

Asetus tuo haitallisille aineille päästökieltoja sekä raja-arvoja päästöille.Haitallisia aineita käytetään hyvinkin arkisissa tuotteissa, kuten pesuaineissa, kosmetiikassa, erilaisissa hajusteissa ja toilettituotteissa.

Ympäristölaatunormit säätelevät haitallisten aineiden pitoisuuksi

Ympäristönlaatunormi on sellainen vesiympäristölle haitallisen ja vaarallisen aineen pitoisuus vedessä, jota ei saa ihmisten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi ylittää.

Ympäristönlaatunormit annetaan 15 haitalliselle aineelle, jotka ovat joko teollisuus- ja kuluttajakemikaaleja tai torjunta-aineita. Lisäksi laatunormi asetetaan 18:lle Euroopan yhteisössä vaaralliseksi määritellylle aineelle. Näistä kaksi on metalleja (elohopea ja kadmium) ja loput ovat teollisuuskemikaaleja ja käyttökiellossa olevia torjunta-aineita. Tällaisia aineita saattaa vielä joutua vesiin kuluttajatuotteista, joita tuodaan ulkomailta.

Toiminnanaharjoittajille seurantavelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on seurattava pintaveden laatua, mikäli toiminta edellyttää ympäristölupaa. Haitallisia aineita käytetään lähinnä kemian- ja metalliteollisuudessa liuottimina sekä massa- ja paperiteollisuudessa limantorjunta-aineina.

Torjunta-aineiden käyttäjille ilmoitusvelvollisuus

Asetus tuo uuden keinon puuttua torjunta-aineiden aiheuttamaan pintaveden pilaantumiseen. Asetuksen mukaan alueellinen ympäristökeskus voi pyytää toiminnanharjoittajilta tietojärjestelmää varten tietoja torjunta-aineiden käytöstä. Ilmoitusvelvollisia ovat muun muassa maanviljelijät, valtionrautatiet, tiehallinto, seurakunnat ja golfyrittäjät. Pyyntö voidaan esittää, jos ympäristönlaatunormit vesistössä ovat ylittymässä. Tieto tästä saadaan valuma-alueen vesistöseurannasta.
Saatujen tietojen perusteella suunnitellaan ja kirjataan vesialueen vesienhoitosuunnitelmiin suojelutoimet, joilla vesistön hyvä tila säilyy.

Valtioneuvoston asetus. PDF