Luonnos Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmasta on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntopyyntö lähetettiin paikallisille ja kansallisille sidosryhmille, joiden elinkeinoon ja arkeen hylkeet vaikuttavat sekä eräille järjestö- ja viranomaistoimijoille. Hoitosuunnitelma viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta ja esitetään hyväksyttäväksi maaliskuussa.

Hyljekantojen hoidossa suurimpana haasteena on niiden kalastus- ja kalankasvatuselinkeinoille aiheuttamien vahinkojen voimakas kasvu.

Hoitosuunnitelmaluonnoksessa päätavoitteita ovat hyljekantojen säilyttäminen elinvoimaisina, hylkeiden erityisesti ammattikalastukselle ja kalankasvatuslaitoksille aiheuttamien haittojen vähentäminen ja laaja-alaisen luotettavan tiedon jakaminen yleisölle. Luonnoksessa esitetyissä linjauksissa harmaahyljekannan hoidosta korostuu näkökulma, jossa harmaahylje käsitetään kestävästi hyödynnettävänä luonnonvarana. Itämeren norpan osalta hoitosuunnitelma painottuu suojelupainotteisiin linjauksiin.

Kolme hyljekantojen hoitoaluetta

Suomen merialue esitetään jaettavaksi kolmeen hyljekantojen hoitoalueeseen: Perämeri - Merenkurkku sekä Lounais-Suomen ja Suomenlahden kannanhoitoalueet. Näin hyljekantojen hoidossa voidaan ottaa huomioon merialueiden paikalliset olosuhteet ja elinkeinot.

Suunnitelman mukaan maa- ja metsätalousministeriö jatkaa riistanhoitopiirien ohjausta pyyntilupamenettelyssä, jotta hyljekantojen suotuisan suojelun taso varmistetaan.

Harmaahyljekannan kasvua esitetään rajoitettavaksi Perämeren - Merenkurkun sekä Lounais-Suomen hoitoalueilla ensisijassa pyyntiluvanvaraisella metsästyksellä. Suomenlahden kannanhoitoalueella harmaahyljekanta saa vielä vahvistua. Riistanhoitopiirien myöntämien pyyntilupien mukainen metsästys kohdistetaan alueille, joissa kanta on vahva ja vahinkoja ilmenee runsaasti. Nykyistä pyyntilupajärjestelmää esitetään kehitettäväksi niin, että harmaahylkeitä voitaisiin metsästää koko sillä kannanhoitoalueella, johon riistanhoitopiiri kuuluu.

Norpan aiheuttamien vahinkojen vähentämistä Perämerellä metsästyksellä esitetään selvitettäväksi tarkemmin. Tämä tapahtuisi seuraamalla maa- ja metsätalousministeriön myöntämien poikkeuslupien vaikutusta. Varsinaisia riistanhoitopiirien myöntämiä pyyntilupia hoitoalueille ei tässä vaiheessa esitetä myönnettäväksi.

Luonnoksen mukaan hylkeiden aiheuttamia kalastusvahinkoja tulee pyrkiä vähentämään myös muutoin kuin metsästyksellisin keinoin. Vaihtoehtoisten kalastusmenetelmien kehittämistä ja käyttöä tulee tehostaa hyljevahinkojen estämiseksi. Luonnoksessa esitetään lisäksi hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaamista

Harmaahylje ja itämerennorppa ovat Suomessa riistaeläinlajeja. Vastuu kantojen hoidosta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

Luonnos Itämeren hyljekannan hoitosuunnitelmasta (lausuntokierroksella 12.2.2007 asti)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Madeleine Nyman, puh. (09) 160 52469, 040 752 3302