Tiedote 30.3.2007 (Julkaistu) | Suomen ympäristökeskus
 
 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV)
Museovirasto

Julkaisuvapaa perjantaina 30.3.2007 klo 10

Mäntytervan käyttö puunsuojauksessa saa jatkua (Suomen ympäristökeskus 30.3.2007)

EU:n biosidiviranomaiset ovat todenneet, että mäntytervalla ei ole kemiallista vaikutusta puuta pilaaviin sieniin, eikä se siten ole puunsuojauksessa biosidi. Aiemmin saatu määräaikainen poikkeuslupa kulttuurihistoriallisten kohteiden suojaukseen kävi päätöksen myötä tarpeettomaksi. Mäntytervan käyttö puunsuojauksessa saa jatkua ja jatkossa mäntyterva kuuluu EU:n uuden kemikaalilainsäädännön (REACH) piiriin. 

Mäntytervan kohtalosta puunsuojauksessa on keskusteltu EU:ssa vuosia. Syksyllä 2006 Suomi sai  biosididirektiivin poikkeusluvan mäntytervalle historiallisten ja perinteisten kohteiden suojaamiseen vuoteen 2010 saakka. Tuolloin meneillään oli vielä pohjoismainen tutkimus tervan biosidisesta tehokkuudesta. Tämä kokeellinen tutkimus osoitti, että mäntytervalla ei ole tavallisissa käyttötarkoituksissaan puunsuojauksessa biosidilta vaadittavaa kemiallista tehokkuutta puuta pilaavia sieniä vastaan. Tutkimuksen tulos on virallisesti hyväksytty EU:n toimivaltaisten biosidiviranomaisten kokouksessa ja mäntytervaa ei pidetä enää biosididirektiivin piiriin kuuluvana puunsuoja-aineena. Mäntytervan käyttö saa puunsuojauksessa jatkua ilman, että sitä koskisivat biosidisäädösten mukaiset määräajat tai hyväksymisvelvoitteet.

Syksyllä 2006 saatu poikkeuslupa kulttuurihistoriallisten kohteiden suojaukseen kävi viimeisimmän päätöksen myötä tarpeettomaksi. Poikkeuslupaa haettiin tuolloin varmuuden vuoksi tehokkuustutkimusten ollessa kesken.

Mäntytervan käyttö puunsuojauksessa perustuu sen muodostamaan kalvoon. Puuhun sivelty terva estää veden tunkeutumisen puuhun ja heikentää puuta pilaavien sienien kasvuolosuhteita.

Mäntyterva tulee kuulumaan EU:n uuden kemikaalilainsäädännön REACHin velvoitteiden piiriin. REACH on asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta. Asetus astuu voimaan vaiheittain 11 vuoden kuluessa 1.6.2007 lähtien. Sen mukaan yhteisön alueella ei saa valmistaa eikä saattaa markkinoille aineita sellaisenaan, valmisteissa tai esineissä, jollei niitä ole rekisteröity. Rekisteröinti koskee aineita, joita valmistetaan tai tuodaan yhteisön alueelle yksi tonni tai enemmän vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohti. Rekisteröinnin yhteydessä toimitettava tietomäärä aineen ominaisuuksista kasvaa aineen tonnimäärän noustessa. Käytössä olevat aineet voidaan rekisteröidä vaiheittain, mikä edellyttää aineiden esirekisteröintiä 1.6.-30.11.2008 aikana. Aineista, joiden määrä on vähintään 10 tonnia vuodessa, on lisäksi suoritettava kemikaaliturvallisuusarviointi, jossa arvioidaan aineen aiheuttamat vaarat ja annetaan ohjeet turvalliselle käytölle. Turvalliseen käyttöön liittyviä tietoja tulee toimittaa toimitusketjussa eteenpäin. Erityistä huolta aiheuttavilta aineilta voidaan vaatia luvan hakemista tarpeellisille käyttötarkoituksille. REACHin turvaverkkona toimivat kiellot ja rajoitukset.