EU:n komissio vaatii vakaville ympäristörikoksille yhtenäisiä vähimmäisrangaistuksia. Torstaina julkistetun esityksen mukaan ne tulisivat kysymykseen aina, kun ympäristörikos on tahallinen tai aiheutuu törkeästä laiminlyönnistä. Jos rikos johtaa ihmishenkien menetyksiin, vähimmäisrangaistus olisi viisi vuotta vankeutta.

Ympäristösuojelun kannalta vakava ongelma on, että EU:n jäsenmaissa ympäristörikokset määritellään kovin eri tavoin ja niistä säädetyt rangaistukset poikkeavat toisistaan huomattavasti. Useissa maissa myös lakien valvonta on käytännössä osoittautunut riittämättömäksi.

EU:n komissio on nyt päättänyt tehdä lopun ongelmasta. Tavoitteena on määritellä ympäristönsuojelulle yhtenäinen minimitaso kaikissa EU:n jäsenmaissa rikoslain avulla.

Ehdotuksessa luetteloidaan joukko ympäristölle haitallisia toimia, joista suurin osa jo nyt on kielletty joko EU:n tai useimpien jäsenmaiden kansallisessa lainsäädännössä. Tällaisia ovat esimerkiksi ydin- tai muiden vaarallisten jätteiden laiton kuljetus, uhanalaisten eläinten kauppa tai ilmakehän otsonikerrosta ohentavat toimet. Kaikista näistä halutaan nyt selvät ja yhtenäiset määräykset rikoslakiin.

Vakavimmissa tapauksissa, joissa ihmishenkiä menetetään ympäristörikoksen seurauksena, vähimmäisrangaistus olisi viisi vuotta vankeutta ja sakon alaraja 750 tuhatta euroa. Syyllinen voidaan myös velvoittaa puhdistamaan ympäristö, palauttamaan se luonnontilaan ja rikokseen syyllistyneen yrityksen toiminta voidaan oikeuden päätöksellä lopettaa kokonaan.

Useimmat jäsenmaat lienevät valmiit hyväksymään komission pyrkimyksen, mutta jotkut katsovat, että asia on hoidettava yksinomaan kansallisella lainsäädännöllä. Komissio vetoaa puolestaan EU:n tuomioistuimen vuonna 2005 antamaan ratkaisuun, jonka mukaan komissiolla on oikeus käyttää rikoslakia apuna yhteisen ympäristöpolitiikan toimeenpanossa. Tältä osin edessä saattaa kuitenkin olla vielä pitkä riita.

Oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Franco Frattinin mukaan tarvitaan lainsäädäntöä, jolla estetään rikollisia käyttämästä hyväkseen eri jäsenvaltioiden ympäristölainsäädännön eroja.

- Emme voi sallia sitä, että ympäristörikollisilla on turvapaikkoja EU:n alueella, Frattini sanoi.

Komission listalla on yhdeksän ympäristörikosta, joiden joukossa ovat muun muassa myrkyllisten jätteiden kaataminen laittomille kaatopaikoille, vaarallisten aineiden sääntöjen vastainen kuljetus, uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien vahingoittaminen ja otsonikerrosta vahingoittavien kemikaalien laiton kauppa.