Maa- ja metsätalousministeriö aikoo lähiaikoina asettaa työryhmän etsimään ratkaisua Sukevan avolaitoksen karjanhoidon jatkamiselle. Sukevan maatila on toiminut kyyttöjen eli itäsuomenkarjan geenipankkina. Vankeinhoito-organisaatiossa on suunnitelmia Sukevan avovankilan toiminnan lakkauttamisesta. Tämä vaarantaisi geenipankkitoiminnan ja itäsuomenkarjan suojelutyön.

Itäsuomenkarja kuuluu Suomen kaikkein uhanalaisimpien alkuperäisrotujen joukkoon. Huomattavan kansainvälisen suojeluarvonsa vuoksi meillä on erityinen kansallinen vastuu itäsuomenkarjan säilyttämiseksi. Geeniperimän suojelun lisäksi itäsuomenkarja on elävä osa kansallista kulttuuriperintöä, kansallista muistia ja maatalouden historiaa. Alkuperäisrotujen geenisäilytys perustuu Suomen kansalliseen eläingeenivaraohjelmaan, johon velvoittavat kansainväliset sopimukset.

Uhanalaisuutensa ja arvokkaan geeniperimänsä vuoksi itäsuomenkarjalle on laadittu oma säilytysohjelmansa, jossa Sukevan vankilatilalla on ollut keskeinen asema jo 21 vuotta. Tilalla pidetään tällä hetkellä yli sataa kyyttöä. Lisäksi Sukevan navetassa on noin 15 länsisuomenkarjan lypsylehmää. Länsisuomenkarja on myös yksi alkuperäisroduistamme.

Sukevan vankilatilalla on tehty Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT:n) pitkäaikaista työtä nautojen alkuperäisrotujen geeniperimän säilyttämiseksi. Geenisäilytys on osa vankilatilojen harjoittamaa maataloutta, joka puolestaan on osa vangeille järjestettävää työtoimintaa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Jouni Lind, p. (09) 160 53302, 050 521 3305
ylitarkastaja Tuula Pehu, p. (09) 160 52839, 040 724 6132