Taloudellisilla kannustimilla voi parhaiten edistää  metsäluonnon monimuotoisuuden vaalimista kuntien ulkoilu- ja virkistysalueilla. Tätä mieltä on kuntien metsien virkistys- ja metsätalouskäyttöä sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamistavoitteiden yhteensovittamista pohtinut KuntaMETSO-työryhmä. Työryhmä luovutti työnsä ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille.

Työryhmän mielestä kannustimia tarvitaan, kun monimuotoisuuden turvaaminen ylittää kunnille tietyt lainsäädännön kautta kuuluvat perusvelvoitteet. Ryhmä perustaa kantansa pääosin työnsä aikana teettämään laajaan kuntakyselyyn. Työryhmä on lisäksi pystynyt hyödyntämään Hämeenlinnan kansallisesta kaupunkipuistosta saadut kokemukset, sekä Porin ja Heinolan kaupunkipuistoissa tehdyt tutkimukset. Porissa ja Heinolassa valtion ja kuntien vaatimattomalla yhteisrahoituksella on saatu rohkaisevia ja konkreettisia tuloksia metsien virkistys- ja talouskäytön sekä luonnon monimuotoisuuden yhteensovittamisesta.

"Onnittelen työryhmää siitä, että nyt viimeinenkin Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan sisältynyt toimenpide-ehdotus tulee määräajassa maaliin", sanoi ympäristöministeri Jan-Erik Enestam vastaanottaessaan työryhmän muistion. Hän sanoi pitävänsä hyvänä myös sitä, että työryhmä oli sisällyttänyt työhönsä sekä kansalliset kaupunkipuistot että seudulliset virkistysalueet. "Se lisää työn kattavuutta ja merkittävyyttä olennaisesti."

Ministeri totesi myös kannattavansa lämpimästi kuntien ja valtion jaettua vastuuta kuntien metsäluonnon vaalimisessa.

Työryhmän muistioon sisältyy joukko toimenpide-ehdotuksia, joista osa on hyvin yksityiskohtaisia.Ehdotusten edellyttämä määrärahatarve valtion talousarviossa on noin 30 miljoonaa euroa vuosina 2008 - 2015.Eri kohteiden tarvitsema euromäärä on ehdotettu sidottavaksi laatuun eli tukea saavan kohteen monimuotoisuusarvoihin tai sen merkitykseen olemassa olevan suojelualueverkoston kannalta.

Muut toimenpide-ehdotukset koskevat virkistys- ja ulkoilumetsien hankintaa sekä kansallisia kaupunkipuistoja. Työryhmä esittää, että kuntien ja seudullisten virkistysalueiden valtion tukiprosentti korotettaisiin 30 prosentista jopa 80 prosenttiin asti. Prosentti määräytyisi virkistysalueeksi hankittavan alueen monimuotoisuusarvojen sekä sen perusteella, miten hyvin alue tukisi olemassa olevaa suojelualueverkostoa.

Lisäksi työryhmä myös ehdottaa, että laaditaan moniarvoista suunnittelua edistävä opas, sovitetaan yhteen ulkoilijoiden turvallisuutta ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista sekä kehitetään luonnonhoidon suunnittelujärjestelmiä ja parannetaan tiedon hyödyntämistä suunnittelussa.

Valtion retkeilyalueita koskevien konkreettisten toimenpide-ehdotusten mukaan Metsähallituksen tulisi toteuttaa Ruunaan, Evon ja Teijon retkeilyalueilla luontoinventointeja, kehittää metsien kytkeytyneisyyttä sekä laatia retkeilyalueille ennallistamis- ja luonnonhoitosuunnitelmat vuorovaikutuksessa alueiden käyttäjien kanssa. Toimenpiteet toteutetaan retkeilyalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien uusimisen yhteydessä vuosina 2008 - 2015.

Laajan, valtion ja kuntien viranomaisista sekä kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien edustajista koostuvan työryhmän puheenjohtajana on toiminut ylitarkastaja Jukka-Pekka Flander ympäristöministeriöstä. Muutoin yksimieliseen työryhmän muistioon sisältyy Suomen luonnonsuojeluliiton eriävä mielipide.

Työryhmän muistio