Raahen saariston hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaa esitellään Raahessa 12.6.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on aloittanut Raahen saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan. Hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan periaatteita esitellään yleisölle tiedotustilaisuudessa 12.6.2007 klo 18.00 Raahessa Merikadun koulun auditoriossa (Merikatu 3). Yleisöltä toivotaan aktiivista kannanottoa.

Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on sovittaa yhteen alueen suojeluarvot ja eri käyttömuodot. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa linjataan alueen käyttöä eri tarkoituksiin sekä suojelun ja hoidon tavoitteet. Suunnitelmassa esitetään tarvittavat toimenpiteet suojelun, hoidon ja käytön toteuttamisesta, seurannasta ja suunnitelman vaikutusten arvioinnista. Suunnitelman pohjana käytetään alueelta tehtyjä kattavia ympäristöselvityksiä, alueelle laadittua virkistyskäytön kehittämissuunnitelmaa, vahvistettua osayleiskaavaa sekä luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiä. Tarvittavia päivityksiä suoritetaan maastokäynnein kesän 2007 aikana.

Luontodirektiivin mukaan hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittava Natura 2000 -alueelle tarvittaessa. Raahen saaristossa suunnitelman tarve on ilmeinen suuren virkistyskäyttöpaineen ja merkittävien luonnonarvojen vuoksi. Raahen saaristoon perustettu yksityinen luonnonsuojelualue (1796 ha) kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja on osaNatura 2000 -verkostoa. Alueella esiintyy tärkeitä Natura 2000 -luontotyyppejä sekä uhanalaisia eliölajeja. Raahen saaristo on Pohjanlahdella ainoa merkittävä saaristo Rahjan ja Oulunsalon välisellä alueella. Saaristo on maisemallisesti arvokas kokonaisuus, jota ovat muovanneet maankohoamisen lisäksi laidunnus, kalastus ja merenkulku.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa kuullaan paikallisia asukkaita, järjestöjä ja eri sidosryhmiä. Työtä ohjaa yhteistyöryhmä, johon kutsutaan edustajia alueen eri käyttäjäryhmistä. Paikallisten asukkaiden ja muiden käyttäjäryhmien alueen käyttöön ja hoitoon liittyviä toiveita ja tarpeita kartoitetaan yhteistyöryhmässä ja yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuuksia järjestetään sekä suunnittelutyön alkuvaiheessa että suunnitelmaluonnoksen valmistuttua. Suunnitelmaluonnos tulee yleisön nähtäville Raahen kaupungin tekniselle toimistolle (Ruskatie 1, Pattijoki).

Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan Raahen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteistyönä vuoden 2007 aikana. Suunnitelman hyväksyy Raahen kaupunginhallitus ja vahvistaa alueellinen ympäristökeskus. Valmistuttuaan suunnitelma toimii ohjeellisena asiakirjana Raahen saariston hoidolle ja käytölle. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus käyttää suunnitelmaa päätöksenteon pohjana silloin, kun käsitellään aluetta koskevia asioita.

Lisätietoja

Tutkija Marja Hägg, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 020 490 6116, 040-7139241, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [marja hagg]

Suunnittelija Jorma Pessa, Pohjois-Pohjanmaan ympäristöksekus, puh. 020 490 6155, 0400-250040, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi