Näytä mielipiteesi susipolitiikasta, allekirjoita adressi!

http://www.adressit.com/susien_asialla

Luontodirektiivin mukaan susi on tiukasti suojeltu laji, jonka saa tappaa vain poikkeustapauksessa. Suomi käyttää tätä mahdollisuutta aivan liian helpoin perustein, ja on tästä syystä saamassa tuomion EY- oikeudelta. Sanomalehti Kaleva uutisoi tänään Siikalatvalla liikkuvasta sudesta tai susilaumasta, josta havaintona on ainakin jälkiä, näköhavainnoista ei kirjoiteta.

Kaatolupa-anomusta harkitaan, onhan tässä riittävät syyt sitä hakea, jälkiä on löydetty ja onpa susi myös syyllistynyt hirventappoon. Hirventappamisen tekee vielä erityisen järkyttäväksi sen tapahtumapaikka, eihän hirveä saa tappaa tien läheisyyteen. Suden pitäisi kai ottaa huomioon tiheä metsätieverkosto ja siirtyä erämaihin, joiden lajina sitä monet virheellisesti pitävät.

Sanomalehti Kaleva 19.1.2007

Pyhäntä. Susia ja susien jälkiä on nähty Siikalatvalla monessa paikassa viime viikkoina. Alueella on ilmeisesti kaksi susilaumaa. Piippolan seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Sulo Heikkinen kertoo, että Tavastkengällä syksyllä havaittu susilauma liikkuu alueella yhä. "Sudet liikkuvat jälkien perusteella välillä melko lähellä taloja.

Tavastkengältä löydettiin hiljattain susien tappama hirvi aivan tien läheltä. Ilmeisesti yksi lauma liikkuu Vuolijoki-Kestilä-Pyhäntä alueella ja toinen Kestilä-Piippola-Pyhäntä alueella. Lisäksi havaintoja on yksinäisestä sudesta."


Yhdistys kokoontuu ensi viikolla pohtimaan hakeeko se kaatolupaa osalle susista. Monet kokevat susien liikkumisen alueella uhkaavaksi. Pyhännällä on järjestetty susipelon takia ylimääräisiä koululaiskuljetuksia. (Kaleva)

Jokainen voi nyt miettiä voiko näillä perusteilla myöntää kaatoluvan. Riistanhoitopiiri puoltaa 100% anotuista luvista, lukee anomuksessa mitä tahansa.

Luontodirektiivin 16 artiklan mukaiset poikkeusperusteet

Luontodirektiivin 16(1) artiklan tarkoittamia poikkeusperusteita sovelletaan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevaan rajoitukseen, normaaleihin lajirauhoitussäännöksiin sekä vaihdantaa koskevaan rajoitukseen, jos kyse on luontodirektiivin liitteessä IV mainituista lajeista. Poikkeuksen voi myöntää, jos:

1.      muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, ja

2.      poikkeus ei haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä niiden luontaisella levinneisyysalueella, ja

3.      poikkeamisen perusteena on jokin seuraavista syistä

 

a.      luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojeleminen ja luontotyypin säilyttäminen;

b.      erityisen merkittävien vahinkojen ehkäiseminen, joka koskee viljelmiä, karjankasvatusta, metsiä, kalataloutta sekä  vesistöjä ja muuta omaisuutta;

c.      kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta koskeva tai muu erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, mukaan lukien sosiaaliset ja taloudelliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle;

d.      näiden lajien tutkimus- ja koulutus, uudelleensijoittamis- ja uudelleenistuttamistarkoitus ja näiden tarkoitusten kannalta tarvittavat lisääntymistoimenpiteet, mukaan lukien kasvien keinotekoinen lisääminen;

e.      tarkoin valvotuissa oloissa tapahtuva valikoitu ja rajoitettu kyseisten lajien yksilöiden ottaminen ja hallussapito kansallisten toimivaltaisten viranomaisten määrittelemissä rajoissa.

Riistahoitopiirien lupapolitiikkaa:

poikkeusluvatjs0.jpg